Önümler

 • GN19-12 12kv oorapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GN19-12 12kv oorapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GN19-12 12KV ýapyk ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli, AC 50 / 60Hz astynda 12kV-den pes bolan elektrik ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hünär taýdan döredildi.Bu wyklýuçatelleriň, ýük götermeýän şertlerde zynjyrlary döweniňizde ýa-da ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ösen CS6-1 el bilen işlemek mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandygyny bilmekden hoşal bolarsyňyz.Mundan başga-da, bu iň soňky wyklýuçatel, hapalanma görnüşi, ýokary belentlik görnüşi we güýç görkeziş görnüşi ýaly dürli wariantlarda bar, bularyň hemmesi IEC62271-102-iň ýokary hilli standartlaryna laýyk gelýär.Bu döwrebap wyklýuçatel bilen, elektrik ulgamyňyzyň elmydama iň amatly derejede işlejekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz, bu işiň rahat we üznüksiz işlemegi üçin möhüm ähmiýete eýe öndürijilige we ygtybarlylyga iň ýokary kepillik berýär.

 • SF6 gaz izolýasiýa edilen ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  SF6 gaz izolýasiýa edilen ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN-12 seriýasy doly izolýasiýa edilen we doly ýapylan halka esasy kommutator, ähli güýç paýlamak zerurlyklaryňyz üçin iň esasy çözgütdir.Bu SF6 gaz izolýasiýa edilen metal guty ýapyk kommutator birnäçe üýtgeşik aýratynlyga eýedir we ähli güýç paýlaýyş programmalary üçin ajaýyp çözgütdir.XGN-12, ýük kommutatorlaryndan we ýük wyklýuçatel predohranitel kombinasiýasy elektrik birliklerinden tozan sorujy böleklere we awtobus duralgasyna gelýän bölümlere çenli birnäçe modul bilen düzülip bilner.Şeýle hem, XGN-12 seriýasynda artykmaç ýük we gysga utgaşmany goramak ýaly ösen aýratynlyklar bar, ähli iş şertlerinde optimal howpsuzlygy we öndürijiligi üpjün edýär.Uly senagat desgasy ýa-da kiçi ýaşaýyş toplumy üçin güýç paýlamaly bolsaňyz, XGN-12 islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan kommutator, kyn şertlere çydap bilýär we hyzmat ediş möhleti 30 ýyldan gowrak.Mundan başga-da, XGN-12 seriýasy ajaýyp netijeliligi we minimal tehniki hyzmat talaplaryny üpjün etmek üçin döredilip, islendik elektrik paýlaýyş ulgamy üçin ideal bolýar.Şonuň üçin ygtybarly, çydamly we ýokary öndürijilikli güýç paýlaýyş çözgüdi üçin XGN-12 saýlaň.

 • JP Poslamaýan polatdan paýlaýyş kabineti

  JP Poslamaýan polatdan paýlaýyş kabineti

  JP seriýaly poslamaýan polat paýlaýyş şkaflary, açyk elektrik paýlamak zerurlyklary üçin ajaýyp ýokary öndürijilikli çözgütlerdir.Bu innowasiýa enjamy, gysga utgaşma, aşa ýüklemek we syzmakdan goramak ýaly öňdebaryjy aýratynlyklar bilen doly integrirlenen çözgüt bermek üçin ölçeg, çykýan we reaktiw güýç öwezini dolmagy birleşdirýär.JP seriýasynyň köp funksiýasy bar bolsa-da, göwrümi kiçi, daşky görnüşi nepis we amaly taýdan güýçli.Açyk transformatoryň polýusyna gurnamak üçin niýetlenen, kabinetiň tygşytlylygy we amaly bolmagy, daşarky amallaryny optimizirlemek isleýänler üçin ajaýyp saýlawy edýär.JP seriýasy bilen iň ýokary howpsuzlyk, iň ýokary amatlylyk we deňsiz-taýsyz netijelilik bolýar.

 • Açyk 3 fazaly ýag sowadyjy güýç transformatory

  Açyk 3 fazaly ýag sowadyjy güýç transformatory

  S11-M modeliniň doly möhürlenen ýag bilen çümdürilen paýlaýjy transformatorynyň çykyşlary IEC standartlaryna laýyk gelýär.Coreadrosy ýokary hilli sowuk kremniý listden we doly ölçegli deşilmedik gurluşdan we rulony ýokary hilli kislorodsyz misden ýasalýar.Gasynlanan list görnüşiniň ýa-da giňeliş görnüşiniň radiator ýagly tankyny kabul edýär.

  Nebit konserwatoryna mätäç däldigi sebäpli, transformatoryň beýikligi peselýär we transformator ýagy howa bilen şertnama baglaşmaýandygy sebäpli, ýagyň garramagy yza galýar we şeýlelik bilen transformatoryň hyzmat möhletini uzaldýar.

  Bu önüm şäher elektrik torunyň durkuny täzelemekde, ýaşaýyş etrapçasynda, zawodda, beýik binada, magdan fabriginde, myhmanhanada, söwda merkezinde, howa menzilinde, demirýolda, nebit ýatagynda, gämi duralgasynda, awtoulag ýolunda we beýleki açyk ýerlerde giňden ulanylýar.

 • GGD AC pes woltly kommutator elektrik kabineti

  GGD AC pes woltly kommutator elektrik kabineti

  GGD AC pes woltly kommutator elektrik şkafy, howpsuz, ykdysady, rasional we ygtybarly bolmak prinsipinde Energetika ministrliginiň, müşderi we degişli dizaýn bölümleriniň ygtyýarlyklarynyň talaplaryna laýyklykda öndürilen pes woltly elektrik paýlaýyş kabineti.Onuň aýratynlyklary ýokary döwmek ukybyny, ýyladyşyň gowy durnuklylygyny, çeýe elektrik shemasyny, amatly kombinasiýany, yzygiderli, oňat amaly we täze gurluşy öz içine alýar.Pes woltly tutuş toplumlaýyn kommutatory çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

  GGD AC pes woltly wyklýuçatel elektrik şkafy IEC439 pes woltly kommutator we dolandyryş dişli gurnamalary we GB725117 pes woltly kommutator we dolandyryş dişli gurnamalary -part1: synag edilen we bölekleýin görnüşli synag gurnamalaryna laýyk gelýär.

 • GCK pes woltly kommutator elektrik kabineti

  GCK pes woltly kommutator elektrik kabineti

  GCK çykarylýan pes woltly kommutator elektrik şkafy güýç paýlaýyş merkezinden (HK) şkafdan we motor dolandyryş merkezinden (MCC) durýar.Elektrik stansiýalary, podstansiýalar, senagat we magdan kärhanalary ýaly ac 50Hz, iň ýokary iş naprýa 66eniýesi 660V, paýlaýyş ulgamynda iň köp işleýän tok 3150A ýaly elektrik ulanyjylary üçin amatlydyr.Kuwwat paýlanyşy, motor dolandyryşy we yşyklandyryş we beýleki güýç paýlaýjy enjamlary öwürmek we paýlamak gözegçiligi hökmünde.

 • 3 Faza 10kv 100kva 125kva Gury görnüşli güýç transformatory

  3 Faza 10kv 100kva 125kva Gury görnüşli güýç transformatory

  “XOCELE Electric” üç fazaly paýlaýjy transformatorlaryň doly toplumyny öndürýär, şol sanda nebit bilen çümdürilen we guýma rezin gury görnüşli transformator, biz elmydama howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň çäkleri bilen dizaýn etdik we aşakdaky standartlara laýyk gelýäris.IEC60076.

 • GW9-10 10KV 15KV 24KV Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW9-10 10KV 15KV 24KV Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW9-10 10KV 15KV 24KV açyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatorlary, üç fazaly çyzyk ulgamynda ulanylýan bir fazaly birikdiriji wyklýuçatel.Simpleönekeý gurluşda, tygşytly we ulanmak üçin amatly.

  Bu birikdiriji wyklýuçatel esasan esas, post izolýator, esasy geçiriji aýlaw we öz-özüni gulplamak enjamlaryndan durýar.Bu bir fazaly döwük dik dik açyk gurluşdyr we post izolýatorlary degişlilikde olaryň esaslaryna oturdylýar.Wyklýuçatel her tapgyr üçin iki sany geçiriji pyçakdan ybarat pyçak wyklýuçatel gurluşy bilen zynjyry döwýär we ýapýar.Pyçagyň iki gapdalynda gysyş çeşmeleri bar we açylýan pyçak bilen talap edilýän kontakt basyşyny almak üçin çeşmeleriň beýikligini sazlap bolýar.Wyklýuçatel açylanda we ýapylanda, mehanizm bölegini işletmek üçin izolýasiýa çeňňegi ulanylýar we pyçagyň öz-özüni gulplaýjy enjamy bar.

 • GW-4 goşa sütün Gorizontal açyk görnüş Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW-4 goşa sütün Gorizontal açyk görnüş Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GW-4 Iki sütün gorizontal açyk görnüşli açyk woltly liniýa üçin ýokary woltly çyzyk üçin açyk ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli we ýokary woltly awtobus, tok öçürijiler we beýleki elektrik enjamlaryna hyzmat etmek we elektrik izolýasiýasynyň ýokary woltly zynjyry. Esasy wyklýuçatelde öçürilen ýagdaýynda izolýasiýa aralygynyň howpsuzlygy talaplaryny üpjün edip biler; Bu önüm goşa sütünli gorizontal açyk görnüş, esasy wyklýuçatel nokatlary, ýapylyş amaly, çep, şol bir tarapdaky kontaktyň sag tarapy 90 dereje aýlanmalydyr.Toprak wyklýuçateli, ähli prosesi tamamlamak üçin ilkinji aýlawly, çyzykly goýulma.Iki geçiriji ulgam paralel tertibi ulanyp, häzirki görnüşler, akym kuwwatyny ýokarlandyrýar, materialyň sarp edilişini azaldýar.Hereketlendiriji el we elektrik, CSA mehanizmi bilen gollanma, CJ11 mehanizmi bilen elektrik ulanyp biler;GW4 açyk AC izolýasiýa wyklýuçateli, öňki Gw4 önümleriniň esasynda, önümi hasam kämilleşdirenden we kämileşdirilenden soň, pawdaky GW4 önümleri bilen deňeşdirilende, ep-esli gowulaşmalar bar, mis bilen esasy pyçak materialy, galyň kümüş bilen habarlaşyň örtük.Terminaly elektrik geçiriji köp gatly ýumşak birikdirilen komponent bilen birikdirmek;toprakdan ýasalan pyçak materialy alýumin garyndy geçiriji turba, mis galyň kümüş örtük üçin kontakt, açyk polat bölekleri gyzgyn galvanizli ýa-da dakrometdir.Şeýlelik bilen Gw4 önümleri, zawodymyzda ösen gurluş, güýçli poslama garşylyk, işlemek aňsat, ygtybarly we ygtybarly işlemek, elektrik we mehaniki durnuklylygyň artykmaçlyklary bar.

 • Metal güýç paýlaýyş gutusy

  Metal güýç paýlaýyş gutusy

  XL-21 Metal energiýa paýlaýyş kabineti esasan senagat we magdan kärhanalarynda ulanylýar.AC ýygylygy 50Hz, 500 üç fazaly üç simli, üç fazaly dört simli elektrik ulgamy, tok yşyklandyryşy Elektrik paýlamak üçin.Bu önüm seriýasy ýapyk enjam polat plastinka egilmekden we kebşirlemekden, bir çep gapydan we pyçak wyklýuçateliniň işleýjisi gutynyň öňündäki sag sütüniň ýokarky gapysynda ölçeg guraly bilen enjamlaşdyrylandyr.işleýän we signal enjamlary.Gapyny açanyňyzdan soň, barlamak we hyzmat etmek üçin amatly ähli elektrik enjamlary açylýar.Tozan we ýagyş suwlarynyň aralaşmagynyň öňüni alyň;guty elektrik enjamlaryny, gapyny gurup bilýän aşaky plastinka bilen enjamlaşdyrylandyr, açylyşy 90 ° -dan ýokary we aýlanma çeýe.Gelýän we çykýan çyzyklar doly ygtybarly kabel simleri bilen dolandyrylýar.

 • MNS çekilip bilinýän pes woltly kommutator elektrik kabineti

  MNS çekilip bilinýän pes woltly kommutator elektrik kabineti

  MNS çekilip bilinýän pes woltly kommutator elektrik şkaflary, giňişleýin görnüşli synag arkaly we milli hökmany önüm 3C kepilnamasy arkaly.Önüm GB7251.1 “pes woltly kommutator we dolandyryş enjamlary”, EC60439-1 “pes woltly kommutator we dolandyryş enjamlary” we beýleki standartlara laýyk gelýär.

  Islegleriňize ýa-da dürli ulanylyş ýagdaýlaryňyza görä, kabinet dürli modellerde we komponentleriň spesifikasiýalarynda gurnalyp bilner;Dürli elektrik enjamlaryna görä, bir sütün şkafyna ýa-da şol bir kabinetde köp sanly iýmitlendiriji enjam gurup bolýar.Mysal üçin: iýmit zynjyry we motor dolandyryş zynjyry bilelikde garylyp bilner.MNS, ähli talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin pes woltly kommutatoryň doly diapazonydyr.4000A çenli pes basyş ulgamlary üçin amatly.MNS ýokary ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün edip biler.

  Adamlaşdyrylan dizaýn şahsy we enjamlaryň howpsuzlygy üçin zerur goragy güýçlendirýär.MNS doly ýygnanan gurluşdyr we özboluşly profil gurluşy we birikdiriş tertibi, şeýle hem dürli komponentleriň sazlaşyklylygy gurluşyk döwrüniň we elektrik üpjünçiliginiň üznüksizliginiň talaplaryna laýyk bolup biler.

 • Gn30-12 Aýlaw görnüşi ýapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  Gn30-12 Aýlaw görnüşi ýapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

  GN30-12 oorapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa swithc, aýlaw kontakt pyçagy bilen izolýasiýa wyklýuçateliniň täze görnüşidir, esasy gurluşy üç fazaly umumy şassiniň ýokarky we aşaky uçarlarynda iki sany izolýator we kontakt düzmek we muny amala aşyrmakdyr kontakt pyçagyny aýlap wyklýuçateliň açylmagy we ýapylmagy.

  Gn30-12D ýapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli, dürli güýç ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän ýapyk aýlawly ýokary woltly izolýasiýa swithc-e esaslanýar, bu önümiň kiçi göwrümli dizaýny bar.Güýçli izolýasiýa ukyby we aňsat gurnamak we sazlamak, bu öndürijilik GB1985-89 AC ýokary naprýa .eniýeli izolýasiýa wyklýuçatelleriniň we toprak wyklýuçatelleriniň talaplaryna laýyk gelýär, 10kv AC50 Hz-den pes naprýatageeniýeli ýapyk ulgamlar üçin amatly we aşaky zynjyrlary açmak we ýapmak üçin ulanylyp bilner. naprýa .eniýeniň ýagdaýy we hiç hili ýük ýok, ony ýokary woltly wyklýuçatel bilen ýa-da ýeke ulanyp bolýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2