GN19-12 12kv oorapyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

Gysga düşündiriş:

GN19-12 12KV ýapyk ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli, AC 50 / 60Hz astynda 12kV-den pes bolan elektrik ulgamlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hünär taýdan döredildi.Bu wyklýuçatelleriň, ýük götermeýän şertlerde zynjyrlary döweniňizde ýa-da ygtybarlylygy üpjün etmek üçin ösen CS6-1 el bilen işlemek mehanizmi bilen enjamlaşdyrylandygyny bilmekden hoşal bolarsyňyz.Mundan başga-da, bu iň soňky wyklýuçatel, hapalanma görnüşi, ýokary belentlik görnüşi we güýç görkeziş görnüşi ýaly dürli wariantlarda bar, bularyň hemmesi IEC62271-102-iň ýokary hilli standartlaryna laýyk gelýär.Bu döwrebap wyklýuçatel bilen, elektrik ulgamyňyzyň elmydama iň amatly derejede işlejekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz, bu işiň rahat we üznüksiz işlemegi üçin möhüm ähmiýete eýe öndürijilige we ygtybarlylyga iň ýokary kepillik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

önüm-beýany1

Tehniki parametrler

Tablisada görkezilen tehniki parametrleriň diňe maglumat maksatlydygyny bellemelidiris we karar kabul etmek üçin bu maglumatlary ulananyňyzda seresaplylyk maslahat berilýär.Şeýle-de bolsa, ýörite önüm gerek bolsa, aýratyn islegleriňizi we garaşýan zatlaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýörite çözgüt hödürläp biljek onlaýn müşderi hyzmat wekillerimizden kömek sorap bilersiňiz.

Model

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (kV)

Bahalandyrylan tok (A)

Gysga wagtlyk baha berilýär (kA / 4s)

Iň ýokary baha tok (kA) çydamly

GN 19-12 / 400-12.5

12

400

12.5

31.5

GN 19-12 / 630-20

12

630

20

50

GN19-12 / 1000-31.5

12

1000

31.5

80

GN19-12 / 1250-31.5

12

1250

31.5

80

GN19-12C / 400-12.5

12

400

12.5

31.5

GN19-12C / 630-20

12

630

20

50

GN19-12C / 1000-31.5

12

1000

31.5

80

GN19-1C2 / 1250-31.5

12

1250

31.5

80

Daş görnüşi we gurnama ölçegleri

önüm-beýany2

Şertleriň ulanylyşy

1. Belentlik: 1000m
2. Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 ~ + 40 ℃
3. Otnositel çyglylyk: Gündelik ortaça 95 ℃, aýlyk ortaça 90 ℃
4. quer titremesiniň intensiwligi: 8 dereje
5. Ulanylýan ýagdaýlar, ýanýan partlaýjy maddalardan, poslaýjy we güýçli yrgyldylardan azat bolmalydyr

Näme üçin bizi saýlamaly?

önüm-beýany3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler