Volokary woltly açyk transformator gutusy podstansiýasy

Gysga düşündiriş:

YBW35KV ýokary woltly açyk ykjam transformator podstansiýasy, woltly wyklýuçatel, transformator we pes woltly paýlaýyş enjamlaryny birleşdirýän önümleriň doly toplumydyr.Şäher binalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, orta zawodlarda, magdanlarda we nebit ýataklarynda kuwwaty üýtgetmek we paýlamak enjamlary hökmünde güýçli paket, kiçi göwrümli, ykjam gurluş, ýokary ygtybarlylyk, kiçi meýdan gurnama iş wagty, gysga gurnama döwri we göterijilik aýratynlyklary bar daşky gurşawa uýgunlaşmak we daşky gurşawy owadanlamak üçin daşky görnüşini we reňkini üýtgedip biler, şäher we oba raýat güýjüni üýtgetmek we paýlaýyş stansiýalarynyň önümi we şäher toruny gurmak we täzeden gurmak üçin enjamlaryň täze toplumy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Modeliň beýany

önüm-beýany1

Daşky gurşaw şertlerini ulanyň

1. Belentlik: 0001000m
2. Daşky gurşawyň temperaturasy: + 40 ℃ - 25 ℃
3. Otnositel çyglylyk: Gündelik ortaça ≤95%, aýlyk ortaça ≤90%
4. Adaty bolmadyk yrgyldy ýa-da täsir
5. Gurmak üçin daşky gurşaw: Daşarda, ýangyn ýa-da partlama howpy, poslaýjy gaz ýa-da tozan ýok, ýiti täsir ýok.

Aýratynlyklary

1. Guty gaby, daşary ýurt ösen tehnologiýalaryna salgylanyp, hakyky ýagdaýa görä düzülendir we berklik, ýylylyk izolýasiýasy we howa çalşygy, durnukly öndürijilik, poslamagyň öňüni almak, tozanyň öňüni almak, suw geçirmeýän, ownuk haýwanlaryň öňüni almak, owadan görnüş, we başgalar, polat plastinka, birleşdirilen plastinka, poslamaýan polat plastinka, sement plastinka we ş.m. ýaly gabyk materiallarynyň köp görnüşi bar.
2. volokary woltly giriş liniýasy, ýokary woltly ölçeg we ýokary woltly çykyş liniýasy üçin ýokary woltly otagda xgn15, hxgn17 ýa-da kyn28a ýaly ýokary woltly kommutator we beýleki enjamlar bar.Volokary woltly tarapy halka ulgamy bilen üpjün etmek, terminal elektrik üpjünçiligi, goşa elektrik üpjünçiligi we beýleki elektrik üpjünçiligi rejeleri bilen tertipläp bolýar we ýokary woltly ölçeg talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary woltly ölçeg elementleri hem gurnalyp bilner.Esasy wyklýuçatel, adatça ykjam we ýerlikli gurluş we nädogry işlemäge garşy funksiýa bilen ýük açary ýa-da vakuum zynjyrydyr.
3. Pes woltly giriş liniýasy, reaktiw kompensasiýa we pes woltly çykýan liniýa üçin pes woltly otagda GGD, GCS ýa-da MNS ýaly pes woltly kommutator we beýleki enjamlar bar.Pes woltly tarap, elektrik paýlanyşyny, yşyklandyryş paýlanyşyny, reaktiw öwezini dolmagy, elektrik energiýasyny ölçemegi we beýleki funksiýalary ýerine ýetirip bilýän ulanyjy tarapyndan talap edilýän elektrik üpjünçiligi shemasyny emele getirmek üçin panel görnüşini ýa-da şkafyň oturdylan gurluşyny kabul edýär.Esasy wyklýuçatel, adatça, gurnama çeýe we işleýşi ýönekeý bolan ähliumumy tok öçürijini ýa-da akylly tok öçürijini kabul edýär.
4. Transformator otagynda transformator doly möhürlenen ýag çümdürilen transformator ýa-da gury görnüşli transformator ulanyp biler.Saga çümdürilen transformator S9, S11, S13 ýa-da SH15, gury görnüşli transformator bolsa scb10, scb11, SGB10 ýa-da scbh15 bolup biler.Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna görä, has saýlama we çeýeligiň artykmaçlyklaryna eýe bolan erkin düzülip bilner.
5. Gutynyň gapagy goşa gatlakly gurluş bilen bezelendir we interýer gaty gowy izolýasiýa funksiýasyna eýe bolan köpük plastmassa bilen doldurylýar.Transformator otagy kondensasiýa garşy we awtomatiki temperatura gözegçilik, ýyladyş we sowadyjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Gap gapagynyň we gapdal plastinkanyň daşyndaky tozana garşy enjam ýerleşdirildi.

Tertipleşdiriş diagrammasy

önüm-beýany2

Switchükleme parametri

Model Bahalandyrylan naprýa .eniýe Bahalandyrylan kuwwat Üýtget
SZ7 35KV 400-20000KVA 35/10.35 / 6.3.3.5 / 0.4
SZ9 35KV 400-20000KVA 35/10.35 / 6.3.35 / 0.4

Sim diagrammasy

önüm-beýany3

35KV gapdal diagramma

önüm-beýany4

Taslama meselesi

önüm-beýany5 önüm-beýany6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler