Biz hakda

Zhejiang Xiongchu Electric Technology Co., Ltd.

Döwrebap önümçilik masştaby bolan kärhana.Esasy önümlerine ýokary we pes woltly güýç enjamlarynyň doly toplumy, guty görnüşli transformator podstansiýasy, kabel şahasy gutusy, öňünden tölenen ölçeg enjamy, üç guty we ş.m.

takmynan2

Bizde näme bar

Hünär we tehniki
Işgärler

Kompaniýanyň köp sanly hünärmen we tehniki işgärleri bar we dürli ýokary derejeli önümçilik synag enjamlaryny yzygiderli hödürledi.Önümler ilkinji gezek ISO 9001: 2000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, daşky gurşawy goramak ulgamy we 3C şahadatnamasy, önümler bolsa Energetika ministrligi we Energetika ylymlary we tehnologiýa instituty tarapyndan synagdan geçdi.

Örän ýokary hilli we oýlanyşykly hyzmaty bilen kompaniýa köp sanly sarp ediji tarapyndan ýokary tanaldy.

Hyzmat ideýasy

"Ulanyja hyzmat etmek, ulanyjy üçin jogapkärçilik çekmek we ulanyjylary kanagatlandyrmak" maksadyna hakykatdanam düşünmek üçin ulanyjylara önümiň hili we hyzmaty üçin aşakdaky borçnamalar berilýär:

1. Kompaniýamyz, önümçilik baglanyşyklarynyň ISO9001 hil barlagy ulgamyna laýyklykda berk durmuşa geçiriljekdigini kepillendirýär.Önüm dizaýny, önümçilik we önümçilik, önümi barlamak işinde tapawudy ýok, ulanyjylar we eýesi bilen ýakyndan habarlaşarys, degişli maglumatlary sesleneris we ulanyjylaryň we eýeleriň islän wagtymyz kompaniýamyza gelmegini garşy alarys.

2. Esasy taslamalary goldaýan enjamlar we önümler üçin eltip bermek şertnamanyň talaplaryna laýyklykda kepillendirilýär.Tehniki hyzmatlar zerur bolsa, enjamlar kadaly işleýänçä, gaplamany kabul etmek we gurnamak we işe girizmek üçin tehniki hyzmat işgärleri iberiler.

3. Ulanyjylara satuwdan ozal, satuwdan we satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün edilmegini üpjün etmek üçin, ulanyjy önümleriň öndürijiligi we ulanylyş usullary bilen doly tanyşýar we degişli maglumatlary berýär.Zerur bolanda üpjün edijiniň tehniki dizaýn synyna gatnaşmagy talap edijini çagyrmaga borçludyr.

4. Ulanyjynyň isleglerine görä enjamlary gurnamak, işe girizmek, ulanmak we tehniki hyzmat etmek boýunça alyjylara iş tälimini beriň.Esasy ulanyjylaryň hilini yzarlamak we olara girmek, önümleriň öndürijiligini ýokarlandyrmak we ulanyjylaryň isleglerine görä önümiň hilini ýokarlandyrmak.

5. Enjam (önüm) kepillik möhletinde 12 aý.Kepillik döwründe hil meselesi üçin jogapkärçilik çekýäris we "Üç kepillik" (abatlamak, çalyşmak we yzyna gaýtarmak) amala aşyrýarys.

6. "Üç kepillik" döwründen daşary önümler tehniki hyzmat esbaplarynyň berilmegini we hyzmat ediş işleriniň ulanyjylaryň isleglerine laýyklykda edilmegini üpjün etmeli.Önümleriň esbaplary we gowşak bölekleri üçin zawodyň bahasy artykmaç.

7. Ulanyjy tarapyndan görkezilen hil meselesi baradaky maglumatlary alanyňyzdan soň, ulanyjynyň kanagatlanmaýandygyny we hyzmatyň durmazlygyny üpjün etmek üçin hyzmat işgärlerine 2 sagadyň dowamynda jogap beriň ýa-da iberiň.

Korporatiw medeniýet

Kärhana syýasaty

Bazara gönükdirilen;Ylmy we tehnologiýany hereketlendiriji güýç hökmünde kabul etmek;Hil boýunça ýaşamak;Marka bilen ösüşi gözläň.

Iş filosofiýasy

Müşderiler üçin baha döretmek;Işgärler üçin ösüşi gözläň;Jemgyýet üçin jogapkärçiligi öz üstüňe al.

Zehin görnüşi

Goý, deňiz ähli derýalary siňdirsin, aagondarha çyksyn;Müňlerçe gaýyk birinji orny eýeleýär.

Hil syýasaty

Adamlar gönükdirilen, pragmatiki döredijilik;Hil yzarlamak we bazara hyzmat etmek.

Kärhana ruhy

Garmoniýa, sadalyk, pragmatizm we döredijilik.

Müşderi hyzmaty

Müşderileriň hatyrasyna;Müşderiler üçin jogapkär boluň;Müşderileri kanagatlandyrmak üçin.

Kärhananyň maksady

Electricalöriteleşdirilen elektrik önümçilik kärhanasyny gurmak.

21-nji asyrda kynçylyklar we mümkinçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolmak bilen, özümizi kämilleşdirmäge we ondan ýokary geçmäge dowam ederis, "müşderi ilki, ýokary hilli, netijeli dolandyryş we çyn ýürekden abraý" korporatiw pelsepesini goldarys, içerki we daşary ýurtly täjirler bilen ygtybarly hil, bäsdeşlik bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk ederis bahasy, ajaýyp we oýlanyşykly hyzmat, abadançylygy döretmegiň şatlygyny paýlaşyň we baky şöhratly geljege dowam ediň!