Daşky transformator gutusy podstansiýasy

 • YB6-11 / 15/33 / 0.4KV 50-2000KVA Amerikan prefabrik daşky transformator gutusy podstansiýasy

  YB6-11 / 15/33 / 0.4KV 50-2000KVA Amerikan prefabrik daşky transformator gutusy podstansiýasy

  YB6 seriýasy ýokary woltly dolandyryş, goramak, güýji üýtgetmek we paýlamak funksiýasy bilen Amerikanyň stil gutusy podstansiýasydyr.Adatça şäher we oba elektrik paýlaýyş ulgamynda ulanylýar.Bu önümiň ýokary woltly ýük wyklýuçateli we ýokary woltly predohranitel iki gurluşy bilen transformatoryň ýagyna oturdylýar: Transformator bilen we dürli ýagdaýda transformator bilen.

 • Volokary woltly açyk transformator gutusy podstansiýasy

  Volokary woltly açyk transformator gutusy podstansiýasy

  YBW35KV ýokary woltly açyk ykjam transformator podstansiýasy, woltly wyklýuçatel, transformator we pes woltly paýlaýyş enjamlaryny birleşdirýän önümleriň doly toplumydyr.Şäher binalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, orta zawodlarda, magdanlarda we nebit ýataklarynda kuwwaty üýtgetmek we paýlamak enjamlary hökmünde güýçli paket, kiçi göwrümli, ykjam gurluş, ýokary ygtybarlylyk, kiçi meýdan gurnama iş wagty, gysga gurnama döwri we göterijilik aýratynlyklary bar daşky gurşawa uýgunlaşmak we daşky gurşawy owadanlamak üçin daşky görnüşini we reňkini üýtgedip biler, şäher we oba raýat güýjüni üýtgetmek we paýlaýyş stansiýalarynyň önümi we şäher toruny gurmak we täzeden gurmak üçin enjamlaryň täze toplumy.

 • Europeanewropa öndürilen açyk transformator gutusy podstansiýasy

  Europeanewropa öndürilen açyk transformator gutusy podstansiýasy

  Gysgaça syn:

  YB seriýasy Europeanewropa öndürilen açyk transformator gutusy podstansiýasy täze tehnologiýa we ösen komponentler, şeýle hem ýokary woltly awtomatlaşdyryş tehnologiýasy, ýokary woltly 12KVcan elektrik paýlanyşyny awtomatlaşdyrmak we pes woltly 0,4KV akyllylaryň islegini kanagatlandyryp biler. jemgyýetçilik emläk dolandyryşy.Merkezi wokzalda ýa-da emläk dolandyryş bölüminde ýerleşýän ýokarky monitor dört uzakdan ulgam dolandyryşy üçin ulanylyp bilner.Haçan-da birnäçe akylly guty podstansiýalary “elde” halka toruna birikdirilende we awtonom programma üpjünçiligi bilen üpjünçilik güýji awtomatiki ýerleşiş funksiýalaryny ýerine ýetirip biler.Näsazlyklary arassalamak.Ultalňyşlyk bölüminde ýük çalşygy we toruň konfigurasiýasy.Elektrik geçirijisiniň dikeldilmegi bir minutda kepillendiriler.