SF6 gaz izolýasiýa edilen ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

Gysga düşündiriş:

XGN-12 seriýasy doly izolýasiýa edilen we doly ýapylan halka esasy kommutator, ähli güýç paýlamak zerurlyklaryňyz üçin iň esasy çözgütdir.Bu SF6 gaz izolýasiýa edilen metal guty ýapyk kommutator birnäçe üýtgeşik aýratynlyga eýedir we ähli güýç paýlaýyş programmalary üçin ajaýyp çözgütdir.XGN-12, ýük kommutatorlaryndan we ýük wyklýuçatel predohranitel kombinasiýasy elektrik birliklerinden tozan sorujy böleklere we awtobus duralgasyna gelýän bölümlere çenli birnäçe modul bilen düzülip bilner.Şeýle hem, XGN-12 seriýasynda artykmaç ýük we gysga utgaşmany goramak ýaly ösen aýratynlyklar bar, ähli iş şertlerinde optimal howpsuzlygy we öndürijiligi üpjün edýär.Uly senagat desgasy ýa-da kiçi ýaşaýyş toplumy üçin güýç paýlamaly bolsaňyz, XGN-12 islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan kommutator, kyn şertlere çydap bilýär we hyzmat ediş möhleti 30 ýyldan gowrak.Mundan başga-da, XGN-12 seriýasy ajaýyp netijeliligi we minimal tehniki hyzmat talaplaryny üpjün etmek üçin döredilip, islendik elektrik paýlaýyş ulgamy üçin ideal bolýar.Şonuň üçin ygtybarly, çydamly we ýokary öndürijilikli güýç paýlaýyş çözgüdi üçin XGN-12 saýlaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlygy

1. Iş wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek iň möhümdir.
2. Önümimiz diňe bir işlemekde ygtybarly bolman, eýsem goşmaça howpsuzlyk we howpsuzlyk üçin doly möhürlenen dizaýny hem öz içine alýar.
3. Önümimiziň hiline we öndürijiligine zyýan bermezden bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
4. Toparymyz, optimal netijeleri üpjün edip, taslamaňyzyň üýtgeşik zerurlyklaryny we aýratynlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri bermäge ukyply.

Esasy tehniki parametrler

Haryt Bölüm C modul ýük kommutator birligi F modul ýükleýji wyklýuçatel birleşdiriji elektrik birligi V döwüji bölüm
Bahalandyrylan naprýa .eniýe Kv 12 12 12
Bahalandyrylan tok A 630 125 630
Kuwwat ýygylygy naprýa .eniýe / 1min Faza-faza / faza-faza 42 42 42
Döwük 48 48 48
Impuls naprýa .eniýe çydamly Faza-faza / faza-faza KV 75 - 75
Döwük KV 85 - 85
Closedapyk aýlaw döwüji tok A 630 - 630
Kabel zarýad beriji tok A 30 - -
Induktiw toguň bahalandyrylmagy A - -
Gysga wagt bahasy / 3S çydamly KA 20
Bahalandyrylan häzirki pikire çydamly KA 50 1700 50
Geçirilen tok A - 2 -
Gysga utgaşdyryjy tok KA - 20
Gysga utgaşdyryjy tok KA 50 - -
Gysga utgaşma tormoz wagty - - 30
Gysga utgaşmanyň ýapylýan wagtlary (ýük wyklýuçateli / toprak wyklýuçateli) 5/5 - -
Häzirki döwülen wagtlar > 100 - -
Mehaniki amallaryň wagty (ýük wyklýuçateli / toprak wyklýuçateli) 5000/2000 5000/2000 30000

Giňeldilmedik standart modullar

önüm-beýany1 önüm-beýany2 önüm-beýany3 önüm-beýany4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler