Kuwwat paýlaýyş kabineti

  • JP Poslamaýan polatdan paýlaýyş kabineti

    JP Poslamaýan polatdan paýlaýyş kabineti

    JP seriýaly poslamaýan polat paýlaýyş şkaflary, açyk elektrik paýlamak zerurlyklary üçin ajaýyp ýokary öndürijilikli çözgütlerdir.Bu innowasiýa enjamy, gysga utgaşma, aşa ýüklemek we syzmakdan goramak ýaly öňdebaryjy aýratynlyklar bilen doly integrirlenen çözgüt bermek üçin ölçeg, çykýan we reaktiw güýç öwezini dolmagy birleşdirýär.JP seriýasynyň köp funksiýasy bar bolsa-da, göwrümi kiçi, daşky görnüşi nepis we amaly taýdan güýçli.Açyk transformatoryň polýusyna gurnamak üçin niýetlenen, kabinetiň tygşytlylygy we amaly bolmagy, daşarky amallaryny optimizirlemek isleýänler üçin ajaýyp saýlawy edýär.JP seriýasy bilen iň ýokary howpsuzlyk, iň ýokary amatlylyk we deňsiz-taýsyz netijelilik bolýar.

  • Metal güýç paýlaýyş gutusy

    Metal güýç paýlaýyş gutusy

    XL-21 Metal energiýa paýlaýyş kabineti esasan senagat we magdan kärhanalarynda ulanylýar.AC ýygylygy 50Hz, 500 üç fazaly üç simli, üç fazaly dört simli elektrik ulgamy, tok yşyklandyryşy Elektrik paýlamak üçin.Bu önüm seriýasy ýapyk enjam polat plastinka egilmekden we kebşirlemekden, bir çep gapydan we pyçak wyklýuçateliniň işleýjisi gutynyň öňündäki sag sütüniň ýokarky gapysynda ölçeg guraly bilen enjamlaşdyrylandyr.işleýän we signal enjamlary.Gapyny açanyňyzdan soň, barlamak we hyzmat etmek üçin amatly ähli elektrik enjamlary açylýar.Tozan we ýagyş suwlarynyň aralaşmagynyň öňüni alyň;guty elektrik enjamlaryny, gapyny gurup bilýän aşaky plastinka bilen enjamlaşdyrylandyr, açylyşy 90 ° -dan ýokary we aýlanma çeýe.Gelýän we çykýan çyzyklar doly ygtybarly kabel simleri bilen dolandyrylýar.