Volokary woltly kommutator elektrik kabineti

 • SF6 gaz izolýasiýa edilen ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  SF6 gaz izolýasiýa edilen ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN-12 seriýasy doly izolýasiýa edilen we doly ýapylan halka esasy kommutator, ähli güýç paýlamak zerurlyklaryňyz üçin iň esasy çözgütdir.Bu SF6 gaz izolýasiýa edilen metal guty ýapyk kommutator birnäçe üýtgeşik aýratynlyga eýedir we ähli güýç paýlaýyş programmalary üçin ajaýyp çözgütdir.XGN-12, ýük kommutatorlaryndan we ýük wyklýuçatel predohranitel kombinasiýasy elektrik birliklerinden tozan sorujy böleklere we awtobus duralgasyna gelýän bölümlere çenli birnäçe modul bilen düzülip bilner.Şeýle hem, XGN-12 seriýasynda artykmaç ýük we gysga utgaşmany goramak ýaly ösen aýratynlyklar bar, ähli iş şertlerinde optimal howpsuzlygy we öndürijiligi üpjün edýär.Uly senagat desgasy ýa-da kiçi ýaşaýyş toplumy üçin güýç paýlamaly bolsaňyz, XGN-12 islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan kommutator, kyn şertlere çydap bilýär we hyzmat ediş möhleti 30 ýyldan gowrak.Mundan başga-da, XGN-12 seriýasy ajaýyp netijeliligi we minimal tehniki hyzmat talaplaryny üpjün etmek üçin döredilip, islendik elektrik paýlaýyş ulgamy üçin ideal bolýar.Şonuň üçin ygtybarly, çydamly we ýokary öndürijilikli güýç paýlaýyş çözgüdi üçin XGN-12 saýlaň.

 • XGN66-12 Berkidilen metal ýapyk ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN66-12 Berkidilen metal ýapyk ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN66-12 demirden ýasalan kommutator, ýygy-ýygydan işlemek üçin amatly, 3,6, 7.2, 12kv üç fazaly AC 50Hz ulgamlarynda elektrik energiýasyny almak we paýlamak üçin ulanylýar we awtobus ulgamy ýeke awtobus paneli (we ýekeje awtobus alyp bolýar) aýlanyp geçmek we goşa awtobus gurluşy bilen).Kommutator milli standart IEC60298 (3-35kv AC metal bilen örtülen kommutator) talaplaryna laýyk gelýär we iki sany “bäş subutnamaly” gulplama funksiýasyny teklip edýär.

 • XGN-12KV birlik görnüşi AC metal ýapyk halka tory Volokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN-12KV birlik görnüşi AC metal ýapyk halka tory Volokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN-12 seriýaly birlik görnüşli AC metal ýapyk halka ulgamy ýokary woltly kommutator elektrik şkafy doly izolýasiýa edilen, doly möhürlenen we tehniki taýdan berk izolýasiýa wakuum kommutator.Highhli ýokary woltly janly bölekler ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi bilen epoksi rezin materialy bilen emele gelýär we wakuum kesiji, esasy geçiriji zynjyr, izolýasiýa goldawy we ş.m. organiki taýdan tutuşlygyna birleşdirilýär we işleýän bölümler doly izolirlenen gaty awtobus paneli bilen birleşdirilýär .Şonuň üçin tutuş kommutator daşky gurşawa täsir etmeýär we enjamyň işleýşiniň ygtybarlylygy we operatoryň howpsuzlygy üpjün edilip bilner.Önümiň doly izolýasiýa, doly möhürlemek we doly goramak ýaly artykmaçlyklary barlygy sebäpli, ýokary belentlik, ýokary temperatura, garyşyk yssy, güýçli sowuk we güýçli hapalanma bolan ýerlerde ulanmak üçin has amatlydyr.