XGN-12KV birlik görnüşi AC metal ýapyk halka tory Volokary woltly kommutator elektrik kabineti

Gysga düşündiriş:

XGN-12 seriýaly birlik görnüşli AC metal ýapyk halka ulgamy ýokary woltly kommutator elektrik şkafy doly izolýasiýa edilen, doly möhürlenen we tehniki taýdan berk izolýasiýa wakuum kommutator.Highhli ýokary woltly janly bölekler ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi bilen epoksi rezin materialy bilen emele gelýär we wakuum kesiji, esasy geçiriji zynjyr, izolýasiýa goldawy we ş.m. organiki taýdan tutuşlygyna birleşdirilýär we işleýän bölümler doly izolirlenen gaty awtobus paneli bilen birleşdirilýär .Şonuň üçin tutuş kommutator daşky gurşawa täsir etmeýär we enjamyň işleýşiniň ygtybarlylygy we operatoryň howpsuzlygy üpjün edilip bilner.Önümiň doly izolýasiýa, doly möhürlemek we doly goramak ýaly artykmaçlyklary barlygy sebäpli, ýokary belentlik, ýokary temperatura, garyşyk yssy, güýçli sowuk we güýçli hapalanma bolan ýerlerde ulanmak üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Modeliň beýany

önüm-beýany1

Esasy tehniki parametrler

Haryt Bölüm Parametrler
Bahalandyrylan naprýa .eniýe

KV

12

Bahalandyrylan ýygylyk

Hz

50

Esasy awtobus zolagynyň we predohraniteliň iň ýokary derejesini kesgitledi

A

630/125

Esasy köpürjikli tok we predohranitel iň ýokary baha, esasy tok bilen çydamly

KA / S.

20/3

Esasy aýlaw tokly çybyk çydamly bahalandyrylan tok

KA

50

Esasy aýlawly tokly gysga zynjyr, esasy wagtyň tok akymyna çydamly we öçürilen bahalandyrylan tok gysga zynjyry

KA

50

Doly kuwwatly ýük wyklýuçateliniň açylyş wagtlary

Times

100

Ereýän predohraniteliň häzirki döwüji tokyny açýan

KA

31.5 40

Closedapyk aýlaw döwüji tok

A

630

Bahalandyrylan smena tok

A

1600

Maşyn durmuşy mehaniki durmuş

Times

2000

1 minutlyk ýygylyk garşylygy (Peak gymmaty) earthere gaýtalanmagy / izolýasiýa döwülmegi

KV

42/48

Lightagtylyk impuls, ýeriň / izolýasiýa döwülmeginiň naprýa .eniýesine (Peak gymmaty) gaýtalanmagyna çydam edýär

KV

75/85

Ikinji aýlaw 1min güýji ýygy-ýygydan naprýa .eniýa çydam edýär

kv

2

Gorag derejesi

IP3X

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

Gaty izolýasiýa edilen doly ýapyk kommutator: izolýasiýa wyklýuçateli, toprak wyklýuçateli, esasy awtobus paneli, şaha awtobusy we ş.m. ýaly esasy izolýasiýa serişdesi hökmünde berk izolýasiýa materialyndan ýasalan, ýa-da soňra birleşdirilen esasy geçiriji zynjyr. gaty izolýasiýa serişdesi bilen örtülen we gaplanan.Ora-da doly izolýasiýa we doly möhürleme öndürijiligi bilen birleşdirilip ýa-da giňeldilip bilinjek käbir funksiýalary bolan birnäçe modul.Üç orunly mehanizm, ýük akymyny döwmek we ýapmak funksiýasyna eýe bolan, el bilen we elektrik işleýşini amala aşyryp bilýän, merkezi baharyň dizaýnyny kabul edýär.

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ~ + 40 we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

Gurnama çyzgysy

önüm-beýany2

Kombinasiýa elektrik şkafy

önüm-beýany3

Wyklýuçatel şkafyny ýükläň

önüm-beýany4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler