GGD AC pes woltly kommutator elektrik kabineti

Gysga düşündiriş:

GGD AC pes woltly kommutator elektrik şkafy, howpsuz, ykdysady, rasional we ygtybarly bolmak prinsipinde Energetika ministrliginiň, müşderi we degişli dizaýn bölümleriniň ygtyýarlyklarynyň talaplaryna laýyklykda öndürilen pes woltly elektrik paýlaýyş kabineti.Onuň aýratynlyklary ýokary döwmek ukybyny, ýyladyşyň gowy durnuklylygyny, çeýe elektrik shemasyny, amatly kombinasiýany, yzygiderli, oňat amaly we täze gurluşy öz içine alýar.Pes woltly tutuş toplumlaýyn kommutatory çalyşmak üçin ulanylyp bilner.

GGD AC pes woltly wyklýuçatel elektrik şkafy IEC439 pes woltly kommutator we dolandyryş dişli gurnamalary we GB725117 pes woltly kommutator we dolandyryş dişli gurnamalary -part1: synag edilen we bölekleýin görnüşli synag gurnamalaryna laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

А. takyklygyny we hilini kepillendirýär.Universalhliumumy şkafyň bölekleri modul prinsipinde 20 mm gurnama deşikleri bilen bezelendir.Walýuta koeffisiýenti zawodda deslapky önümçiligi amala aşyryp biler, önümçilik möhletini gysgaldyp we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
B. GGD kabinetiniň dizaýny, iş wagtynda ýylylyk çykarmak meselesini doly göz öňünde tutýar.Şkafyň ýokarsynda we aşagynda dürli mukdarda ýylylyk çykaryjy deşikler bar.Elektrik komponentleri gyzanda, ýylylygyň mukdary köpeler, ýöne ýylylyk ýokardan şemalladylar we aşaky deşikler hemişe salkyn şemalyň üstüni ýetirer we möhürlenen şkafda aşakdan ýokara tebigy howa çalşygy ýoluny döreder we maksada ýeter. ýylylyk çykarmak.
C. Döwrebap senagat önümleriniň dizaýn talaplaryna laýyklykda, GGD kabinetiniň daşky dizaýny we dürli bölekleriň kesilmegi, ähli kabinetini owadan we owadan edýän altyn bölüm usulyndadyr.
D. Şkafyň gapysy amatly gurnamak we sökmek üçin aýlanýan hereketli zynjyr bilen truba birikdirildi.Gapynyň bukulýan tarapynda Şan şekilli kauçuk bar we gapy ýapylanda gapynyň we trubkanyň arasynda belli bir gysyş aralygy bar, şonuň üçin gapynyň kabinet bilen göni bökmeginiň öňüni almak we gapynyň berkidilen Gorag synpy.
E. Elektrik bölekleri bilen gurlan gural gapysy, ýumşak mis simiň köp bölekleri bilen trubka birikdirilýär we trubka toprak gorag zynjyryny emele getirmek üçin pyçakly barmak nurbatlary bilen birikdirilýär.
F. Örtük boýagy güýçli ýelimleýiş güýji, oňat taktil duýgusy bolan poliester mämişi şekilli boýag ýa-da epoksi tozydyr.Tutuş kabinet, baş aýlanmakdan gaça durýan we nobatçy işgärler üçin amatly wizual gurşaw döredýän Matt reňkde.
G. Esasy awtobus zolagyny ýerinde ýygnamak we sazlamak üçin zerur bolsa, kabinetiň ýokarsy sökülip bilner.Şkafyň ýokarsyndaky dört burç götermek we eltip bermek üçin uçýan halkalar bilen oturdyldy.

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ℃ ~ + 40 ℃ we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

Tehniki parametrler

Görnüşi Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V) Bahalandyrylan tok (A) Gysga utgaşdyryjy tok (KA) Bahalandyrylan atyş wagty tok (KA) çydamly Iň ýokary baha tok (KA) çydamly

GGD1

380

1000 600 (630) 400

15

15 (1S)

30

GGD2

380

1500 1600 1000

30

30 (1S)

63

GGD3

380

3150 (2500) 2000

50

50 (1S)

105

Içerki gurluş

önüm-beýany1 önüm-beýany2

Sim geçiriş shemasy

önüm-beýany3 önüm-beýany4


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler