MNS çekilip bilinýän pes woltly kommutator elektrik kabineti

Gysga düşündiriş:

MNS çekilip bilinýän pes woltly kommutator elektrik şkaflary, giňişleýin görnüşli synag arkaly we milli hökmany önüm 3C kepilnamasy arkaly.Önüm GB7251.1 “pes woltly kommutator we dolandyryş enjamlary”, EC60439-1 “pes woltly kommutator we dolandyryş enjamlary” we beýleki standartlara laýyk gelýär.

Islegleriňize ýa-da dürli ulanylyş ýagdaýlaryňyza görä, kabinet dürli modellerde we komponentleriň spesifikasiýalarynda gurnalyp bilner;Dürli elektrik enjamlaryna görä, bir sütün şkafyna ýa-da şol bir kabinetde köp sanly iýmitlendiriji enjam gurup bolýar.Mysal üçin: iýmit zynjyry we motor dolandyryş zynjyry bilelikde garylyp bilner.MNS, ähli talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin pes woltly kommutatoryň doly diapazonydyr.4000A çenli pes basyş ulgamlary üçin amatly.MNS ýokary ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün edip biler.

Adamlaşdyrylan dizaýn şahsy we enjamlaryň howpsuzlygy üçin zerur goragy güýçlendirýär.MNS doly ýygnanan gurluşdyr we özboluşly profil gurluşy we birikdiriş tertibi, şeýle hem dürli komponentleriň sazlaşyklylygy gurluşyk döwrüniň we elektrik üpjünçiliginiň üznüksizliginiň talaplaryna laýyk bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ℃ ~ + 40 ℃ we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti köp bolmaly däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

Tehniki parametrler

Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (v) Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi (V) Işleýän tok (A) Bahalandyrylan gysga wagt, häzirki täsirli baha / Peak Gorag derejesi
Gorizontal awtobus zolagy Dik awtobus zolagy Gorizontal awtobus zolagy Dik awtobus zolagy Ölçegi H x W x D.
380 660 660 1000 630-5000 800-2000 50-100 / 105-250 60 / 130-150 2200 × 600 (800.1000) x800 (1000)

Haryt maglumatlary

önüm-beýany1

Içerki gurluş

önüm-beýany2

Esasy aýlaw çyzgysy

önüm-beýany3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler