GW-4 goşa sütün Gorizontal açyk görnüş Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

Gysga düşündiriş:

GW-4 Iki sütün gorizontal açyk görnüşli açyk woltly liniýa üçin ýokary woltly çyzyk üçin açyk ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli we ýokary woltly awtobus, tok öçürijiler we beýleki elektrik enjamlaryna hyzmat etmek we elektrik izolýasiýasynyň ýokary woltly zynjyry. Esasy wyklýuçatelde öçürilen ýagdaýynda izolýasiýa aralygynyň howpsuzlygy talaplaryny üpjün edip biler; Bu önüm goşa sütünli gorizontal açyk görnüş, esasy wyklýuçatel nokatlary, ýapylyş amaly, çep, şol bir tarapdaky kontaktyň sag tarapy 90 dereje aýlanmalydyr.Toprak wyklýuçateli, ähli prosesi tamamlamak üçin ilkinji aýlawly, çyzykly goýulma.Iki geçiriji ulgam paralel tertibi ulanyp, häzirki görnüşler, akym kuwwatyny ýokarlandyrýar, materialyň sarp edilişini azaldýar.Hereketlendiriji el we elektrik, CSA mehanizmi bilen gollanma, CJ11 mehanizmi bilen elektrik ulanyp biler;GW4 açyk AC izolýasiýa wyklýuçateli, öňki Gw4 önümleriniň esasynda, önümi hasam kämilleşdirenden we kämileşdirilenden soň, pawdaky GW4 önümleri bilen deňeşdirilende, ep-esli gowulaşmalar bar, mis bilen esasy pyçak materialy, galyň kümüş bilen habarlaşyň örtük.Terminaly elektrik geçiriji köp gatly ýumşak birikdirilen komponent bilen birikdirmek;toprakdan ýasalan pyçak materialy alýumin garyndy geçiriji turba, mis galyň kümüş örtük üçin kontakt, açyk polat bölekleri gyzgyn galvanizli ýa-da dakrometdir.Şeýlelik bilen Gw4 önümleri, zawodymyzda ösen gurluş, güýçli poslama garşylyk, işlemek aňsat, ygtybarly we ygtybarly işlemek, elektrik we mehaniki durnuklylygyň artykmaçlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

♦ Aragatnaşyk çeşmesi, bahar akymynyň näsazlygy sebäpli ýüze çykýan betbagtçylyklardan gaça durmak üçin daşarky basyş görnüşini kabul edýär.
Cond Geçiriji turba kwadrat alýumin garyndy turbasyny kabul edýär;çeýe baglanyşyk misden ýasalýar;geçiriji kontakt üstü kümüş bilen örtülendir;ýokary mehaniki güýç we häzirki tokly täsir.
Drive Sürüji bölekleri poslamaýan polatdan ýasalan ok we az sürtülme we ygtybarly hereketlendiriji bilen birleşdirilen ok ýeňini kabul edýär.
Nädogry manipulýasiýanyň öňüni almak üçin esasy pyçak wyklýuçateli we pyçak wyklýuçateliniň arasynda ygtybarly gulp enjamy ýerleşdirildi.
Mount Gurluş bazasy doly möhürlenendir, suwuň we tozanyň öňüni alyp biler.Rulman pedaly ýag doldurýan deşik bilen üpjün edilendir we tok kesilmän saklanyp bilner, şeýlelik bilen wyklýuçateliň ygtybarlylygyny we amatlylygyny ýokarlandyrar.
Steel Uly polat bölekleri gowy daşky görnüşi we poslama garşy güýçli gyzgyn galvanizli.

Önümleriň jikme-jiklikleri

önüm-beýany1

Önüm we gurnama ölçegleri

önüm-beýany2

Daşky gurşawy ulanyň

1. Belentlik;3000 metrden köp bolmaly däl.
2. Daşky gurşawyň temperaturasy;Limitokarky çäk 40 ℃, aşaky çäk - 25 ℃.
3. Windeliň zyňyndylary 35m / S-den geçmeli däldir.
4. Seýsmiki intensiwligi 8 derejeden ýokary.
5. Hapalanmak derejesi II derejeden ýokary bolmaly däldir.
6. Buzlamagyň galyňlygy 10 mm-den uly bolmaly däldir.
7. Gurnama meýdançasy ýangyjy we kebşirleýiş howplaryndan, himiki poslama we güýçli titremeden azat bolmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler