GW9-10 10KV 15KV 24KV Daşky ýokary woltly izolýasiýa kommutatory

Gysga düşündiriş:

GW9-10 10KV 15KV 24KV açyk ýokary woltly izolýasiýa kommutatorlary, üç fazaly çyzyk ulgamynda ulanylýan bir fazaly birikdiriji wyklýuçatel.Simpleönekeý gurluşda, tygşytly we ulanmak üçin amatly.

Bu birikdiriji wyklýuçatel esasan esas, post izolýator, esasy geçiriji aýlaw we öz-özüni gulplamak enjamlaryndan durýar.Bu bir fazaly döwük dik dik açyk gurluşdyr we post izolýatorlary degişlilikde olaryň esaslaryna oturdylýar.Wyklýuçatel her tapgyr üçin iki sany geçiriji pyçakdan ybarat pyçak wyklýuçatel gurluşy bilen zynjyry döwýär we ýapýar.Pyçagyň iki gapdalynda gysyş çeşmeleri bar we açylýan pyçak bilen talap edilýän kontakt basyşyny almak üçin çeşmeleriň beýikligini sazlap bolýar.Wyklýuçatel açylanda we ýapylanda, mehanizm bölegini işletmek üçin izolýasiýa çeňňegi ulanylýar we pyçagyň öz-özüni gulplaýjy enjamy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Model belgisi GW9-10 / 200
Marka ady XOCELE
Haryt ady Daşky ýokary woltly izolýasiýa wyklýuçateli
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 10kV
Mehaniki durmuş 2000 gezek
Häzirki baha 200A
Quygylygy bahalandyryň 50Hz
Şahadatnama ISO9001
Üpjünçilik ukyby Aýda 1000 bölek

Önümiň parametrleri

önüm-beýany1

Önümiň gurluş aýratynlyklary we iş ýörelgesi

1. Bu izolýasiýa wyklýuçateli bir fazaly gurluş bolup, her faza bazadan, keramiki izolýasiýa sütüninden, giriş we çykyş aragatnaşygyndan, pyçak tagtasyndan we beýleki böleklerden durýar.
2. Aragatnaşyk basyşyny sazlamak üçin pyçak plastinkasynyň iki gapdalynda gysyş çeşmeleri bar, ýokarky ujy bolsa izolirlenen çeňňegi açmak we ýapmak üçin özüne berkidilen berkitme we öz-özüni gulplamak enjamy bilen üpjün edilendir.
3. Bu izolýasiýa wyklýuçatel tersine, dikligine ýa-da ýapgyt görnüşde hem gurlup bilner.
Aýyrmak wyklýuçateli izolýasiýa çeňňegi ulanyp açylýar we ýapylýar, izolirlenen çeňňek çeňňegi açary ugruna çekip, aýyrmak wyklýuçatelini baglaýar.Öz-özüni gulplama enjamyny açandan soň, oňa birikdirilen geçiriji plastinka açylyş hereketini amala aşyrmak üçin aýlanar.Ingapylanda, birikdiriji wyklýuçateliň çeňňegine garşy izolýasiýa çeňňegi, miliň aýlanmagyna itergi berer, şonuň üçin birikdirilen geçiriji plastinka ýapylýan ýerine öwrüler we
aýyrmak wyklýuçateli ýapylýar.
Aýyrmagyň bu görnüşi sütünlere, diwarlara, potoloklara, keseligine çarçuwalara ýa-da metal çarçuwalara gurnalyp bilner, şeýle hem dik ýa-da obli görnüşde gurnalyp bilner, ýöne kontakt pyçagynyň açylanda aşaklygyna öwrülendigini kepillendirmeli.

Daşky gurşawyň ýagdaýy

(1) Belentlik: 1500 metrden köp bolmaly däl
(2) windeliň iň ýokary tizligi: 35m / s-den köp bolmaly däl
(3) Daşky gurşawyň temperaturasy: -40 ℃ ~ + 40 ℃
(4) Buz örtüginiň galyňlygy: 10 mm-den köp däl
(5) quer titremesiniň intensiwligi: 8
(6) Hapalanmak derejesi: IV synp

Haryt maglumatlary

önüm-beýany2

Ölçegleri

önüm-beýany3

Haryt saýlamak

önüm-beýany4

Sorag-jogap

S: Esasy önümleriňiz näme?
J: volokary woltly elektrik enjamlary, şol sanda tok öçüriji, tussag ediji, izolýator, ýük açary we ş.m. Pes woltly elektrik enjamlary, akylly hasaplaýjy, wagt wyklýuçateli we ş.m.

S: Katalogyňyz barmy?Katalogyňyzy iberip bilersiňizmi?
J: Hawa, katalogymyz bar.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, önümleriň katalogyny onlaýn ýa-da e-poçta iberip bileris.

S: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?
J: Hawa, nusga sargyt hilini barlamak we bazar synagy üçin elýeterlidir.

S: Zawodyňyz müşderiniň talaplaryna laýyklykda öndürip bilermi?
J: Hawa, müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli önüm öndürip bileris.

S: Gaplamak standartyňyz näme?
J: Adatça gaplamak üçin ýa-da talaplaryňyza görä adaty kartonlary ulanýarys.

S: gowşuryş wagty haçan?
J: Tölegiňizden soň 3-20 günüň içinde ibermäni gurarys.

S: Töleg näme?
J: Adatça T / T-ni kabul edýäris.Şeýle hem, PayPal, Western Union we L / C-ni kabul edýäris.

S: Kompaniýaňyza baryp bilerismi?
J: Hawa, elbetde, kompaniýamyza baryp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler