3 Faza 10kv 100kva 125kva Gury görnüşli güýç transformatory

Gysga düşündiriş:

“XOCELE Electric” üç fazaly paýlaýjy transformatorlaryň doly toplumyny öndürýär, şol sanda nebit bilen çümdürilen we guýma rezin gury görnüşli transformator, biz elmydama howpsuzlygyň we ygtybarlylygyň çäkleri bilen dizaýn etdik we aşakdaky standartlara laýyk gelýäris.IEC60076.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

S üç fazaly rezin gury görnüşli paýlaýjy transformator IEC60076 standartyna laýyk gelýär, pes ýitgi, ykjam we ýeňil agram, pes ses derejesi, gysgyçdan goraýan, ýangyna garşy, mehaniki kuwwat, alaw güýçli ýüklere garşy ukyplylygy we pes bölekleýin çykaryş hili, olar elektrik geçiriji we paýlaýyş ulgamyna, myhmanhana, restoran, täjirçilik binasy, stadionlar, himiýa zawodlary, stansiýalar, howa menzilleri, deňizdäki buraw platformalary, esasanam agyr ýük merkezlerine we ýangyndan goramak talaplary bolan ýerlere degişlidir.

-Transformatoryň kuwwaty:100MVA-dan 10kVA
-Temperaturanyň ýokarlanmagy: 100
Sowadyş görnüşi: AN & AN / AF
-Üç faza ýygylygy: 50 / 60HZ
- Başlangyç naprýa .eniýe: 6kV-den 40.5kV çenli
- Ikinji naprýa .eniýe: 380V & 400V & 415 & 433V ýa-da başga

Haryt ady Üç fazaly 800kVA gury görnüşli transformator scb10-800kva 10kV 11kv 22kv epoksi rezin, gury görnüşli transformator bahasy
Esasy naprýa .eniýe 11kv
Ikinji derejeli naprýa .eniýe 0.4kv
Görnüşi Gury görnüşli transformator
Bahalandyrylan kuwwat 30-3000kva
Quygylyk 50 / 60Hz
Standart IEC60076
Sowuklama usuly AN / AF
Baglanyş nyşany Dyn11 / Yyn0

Iş şertleri

1. Gurmak beýikligi sea deňiz derejesinden ortaça 1000 m belentlikde.
2. Üpjün ediş naprýa .eniýesiniň tolkun formasy sinus tolkunyna meňzeýär.
3. Köp fazaly üpjünçilik naprýa .eniýesiniň simmetriýasy: Polifaz transformatoryna birikdirilen tok naprýa .eniýesi takmynan simmetrik bolmaly.
4. Daşky gurşawyň temperaturasy:
howanyň iň ýokary temperaturasy: + 40 ℃;howanyň gündelik ortaça temperaturasy + 30 ℃;howanyň ortaça ýyllyk ortaça temperaturasy +20 ℃;
howanyň iň pes temperaturasy -30 ℃ (Içerki görnüşli transformatorlar üçin amatly)

Tehniki parametr

önüm-beýany1 önüm-beýany2 önüm-beýany3

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz zawod, OEM / ODM elýeterli

S: Biziň artykmaçlygymyz?
J: 15 ýyllyk tejribe, Önümçilik enjamlary, Durnukly hil, Çalt eltiş, Professional we gowy we gyssagly hyzmat.Şeýle hem käbir mugt bölekler size hödürlenip bilner.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: bu mukdar mukdaryna bagly, adatça öňünden töleg alnandan soň 15-20 günüň içinde.

S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: T / T, L / C, Dürli ýagdaýlar üçin Visa Paypal.

S: Ibermezden ozal gözden geçiriş proseduraňyz barmy?
J: Hawa, 100% QC barlaýarys

S: Önümler üçin kepillik hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa.Transformatorlarymyzyň hemmesine azyndan bir ýyl kepillik berýäris.

S: Bilşimiz ýaly, sargyt berenimizde, käbir üpjün edijiler ýokary hilli material önümlerinden pes material ulanyp, bize iberýärler, men size nädip ynanyp bilerin?
J: Müşderilere haryt alandan soň materialy barlamagy maslahat berýäris.Uzak möhletli iş etmegi maksat edinýäris, bir gezek däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler