Açyk 3 fazaly ýag sowadyjy güýç transformatory

Gysga düşündiriş:

S11-M modeliniň doly möhürlenen ýag bilen çümdürilen paýlaýjy transformatorynyň çykyşlary IEC standartlaryna laýyk gelýär.Coreadrosy ýokary hilli sowuk kremniý listden we doly ölçegli deşilmedik gurluşdan we rulony ýokary hilli kislorodsyz misden ýasalýar.Gasynlanan list görnüşiniň ýa-da giňeliş görnüşiniň radiator ýagly tankyny kabul edýär.

Nebit konserwatoryna mätäç däldigi sebäpli, transformatoryň beýikligi peselýär we transformator ýagy howa bilen şertnama baglaşmaýandygy sebäpli, ýagyň garramagy yza galýar we şeýlelik bilen transformatoryň hyzmat möhletini uzaldýar.

Bu önüm şäher elektrik torunyň durkuny täzelemekde, ýaşaýyş etrapçasynda, zawodda, beýik binada, magdan fabriginde, myhmanhanada, söwda merkezinde, howa menzilinde, demirýolda, nebit ýatagynda, gämi duralgasynda, awtoulag ýolunda we beýleki açyk ýerlerde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. lowük az, ýitgisiz tok we ses bilen daşky gurşawa arassa transformator.
2. spaceeri tygşytlamak üçin ýag saklaýan guty ýok.
3. Wakuum ýagy bilen doldurylan, izolýasiýanyň ýokary durnuklylygy.
4. tankangyç çüýşesindäki gasynlary kabul edýär, sebäbi ýylylyk radiasiýa bölekleri, gasynlar nebitiň mukdarynyň üýtgemegine görä giňelip ýa-da şertnama baglaşyp biler.
5. Doly möhürlenen gurluş, tehniki hyzmat mugt.
6. Howpsuzlygyň işlemegini üpjün etmek üçin nebit derejesini ölçemek bilen.

Ulanylýan gurşaw

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: + 40 ℃
2. Daşky gurşawyň temperaturasy: -25 ℃
3. Belentlik: <1000m
4. Aýlyk ortaça otnositel çyglylyk: 90% (20 ℃)
5. Gurnama ýeri: fireangyn, partlama howpy, çynlakaý hapalanma, himiki poslama we güýçli yrgyldy bolmadyk ýerde, içerde ýa-da açyk ýerde guruň.

Önümiň tehniki parametrleri

önüm-beýany1 önüm-beýany2

Gurluş aýratynlyklary

Ygtybarly gurluş
Matureetişen tehnologiýalara baglylykda, adaty gurluşyň esasynda köp özgerişlikler etdik: Içerki ýylylygyň gowy ýaýramagyndan lezzet alýan uzyn boýly kanal bilen spiral sargy; egremiň gysga utgaşma çydamlylygyny hasam gowulandyrýan egrem-bugram üstünde täsirli goldaw;

Uzak aralyga ulagda we hyzmatda howpsuzlygy kepillendirýän täze göteriji gurluşy we bedeniň ýerleşiş gurluşyny kabul etmek;

Saýlawyňyz üçin has üýtgeşik we ygtybarly gurluş;

Tehniki mazmuny gowulandyrmak üçin has ajaýyp öndürijilikli transformatorlary kabul etmek.

Ajaýyp materiallar
Birneme ýerüsti bejergiden soň has ýumşak we burunsyz kislorodsyz mis simleri ulanýandygymyz sebäpli, transformatorymyzyň ýüki pes we elektrik öndürijiligi has gowudyr. Biz ýokary hilli kremniý ogurlaýan listleri ulanýarys has pes ýitgiler bolýar, şonuň üçin transformatorlaryň ýüklenmeýän ýitgisi has pesdir. Gysga utgaşmanyň täsiri astynda bölünmez ýa-da hereket etmez ýaly ýokary hilli agaç laminasiýa izolýasiýa böleklerini ulanýarys.

Az mukdarda suw, gaz ýa-da hapalary öz içine alýan süzülen transformator ýagyny ulanýarys, bu bolsa transformatorymyzy has gowulaşdyrýar.

Transformatorlaryň garramagynyň ýa-da syzmagynyň öňüni alyp biljek ýokary hilli rezin möhürleýji material ulanýarys.

Rawhli çig mal hil synagyndan geçdi we ähli çig zawodlar milli standart ISO9000 barlagyndan geçdi.

Gowy tehnologiýa we ykdysady görkezijiler
S9 seriýaly önümden gowulaşan S11 seriýaly önüm, ýüküň ýoklugyny 31% azaldar;ýük ýok tok 75-90%;ortaça temperaturanyň ýokarlanmagy 3-5 db;we önümleriň hyzmat möhletini iki esse köpeltmeli.Hatda 20% -den gowrak ýük göterilende-de, uzak wagtlap işläp biler.
Germetiki möhürlenen
S11 (M) -däki “M”, nebit tankynyň ulanýan hemme zady aňladýar.Adaty ýag bilen çümdürilen transformator bilen deňeşdirilende, omniseal ýag bilen çümdürilen transformator nebit konserwatoryny taşlaýar, ýöne ýylylyk dispersiýasynyň bir bölegi hökmünde nebit turbasyny çalyşmak üçin ganata meňzeş gasyn kabul edýär.Productionörite önümçilik liniýalarynda ýokary hilli sowuk rulonlardan ýasalan gasyn ýagy öndürilýär.Ganata meňzeş gasyn, transformator dozasynyň göwrümi ýaly giňelýär we gysylýar, şonuň üçin transformator iş we atmosfera bölünýär we ýagyň ýaramazlaşmagynyň we izolýasiýa deminiň öňüni alyp biler.Bularyň hemmesi işlemegiň ygtybarlylygyny we tehniki hyzmat etmezden üpjün edýär. Işlemek, derustirlemek we parklaşdyrmak bilen bejerilenden soň, gasynlanan nebit çüýşesiniň üstü üç subutnamaly funksiýany üpjün edýän boýag bilen örtülendir, metallurgiýa ýaly gurşawda ulanmak üçin amatlydyr. , nebithimiýa senagaty we magdançylyk we ş.m.

önüm-beýany3

önüm-beýany4

Gaplamak we eltip bermek

önüm-beýany5


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler