Önümler

 • ZW32-12 Daşky ýokary woltly vakuum zynjyry

  ZW32-12 Daşky ýokary woltly vakuum zynjyry

  ZW32-12 Açyk ýokary woltly vakuum zynjyry, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, köp sanly maşgalanyň güýjünden peýdalanyp, täze dizaýn düşünjesini kabul edip, ulanýan sütünimizdäki akylly vakuum zynjyrynyň täze nesli. ýokary tehnologiýa diýmekdir.Önüm 10kV tarapyň wyklýuçateli we 35kV podstansiýanyň esasy transformatorynyň 10kV rozetkasy, şeýle hem paýlaýyş torunyň sütüniniň wyklýuçateli hökmünde ulanylyp bilner.Kompaniýa tarapyndan öndürilen dürli gözegçilik bölümleri bilen birleşdirilende gözegçiligi, goragy, ölçemegi we aragatnaşygy aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.Paýlaýyş torunyň awtomatlaşdyrylmagyny we miniatýurizasiýasyny amala aşyrmak üçin ileri tutulýan enjam.

 • VS1-12 Içerki ýokary woltly vakuum zynjyry döwüji

  VS1-12 Içerki ýokary woltly vakuum zynjyry döwüji

  VS1-12 seriýaly gaty möhürlenen ýapyk vakuum zynjyry döwüji, 12kV naprýa .eniýe we ýygylygy 50 Hz bolan üç fazaly güýç ulgamy üçin ýapyk ýokary woltly kommutator.Wakuum öçüriji sebäpli gorag we gözegçilik enjamy hökmünde ulanylýar.Specialörite artykmaçlyklar, bahalandyrylan tok ýa-da birnäçe gysga utgaşdyryjy toklary talap edýän ýygy-ýygydan işlemek üçin amatlydyr.

  VS1-24 seriýaly gaty möhürlenen ýapyk vakuum zynjyrlary berk oturdylýar, esasan üýtgewsiz kommutator üçin ulanylýar.Zynjyr döwüjini ýeke ýa-da halka elektrik üpjünçiliginde, guty transformatorynda ýa-da dürli energiýa üpjünçiligi ulgamynda ulanyp bolýar.

 • XGN66-12 Berkidilen metal ýapyk ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN66-12 Berkidilen metal ýapyk ýokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN66-12 demirden ýasalan kommutator, ýygy-ýygydan işlemek üçin amatly, 3,6, 7.2, 12kv üç fazaly AC 50Hz ulgamlarynda elektrik energiýasyny almak we paýlamak üçin ulanylýar we awtobus ulgamy ýeke awtobus paneli (we ýekeje awtobus alyp bolýar) aýlanyp geçmek we goşa awtobus gurluşy bilen).Kommutator milli standart IEC60298 (3-35kv AC metal bilen örtülen kommutator) talaplaryna laýyk gelýär we iki sany “bäş subutnamaly” gulplama funksiýasyny teklip edýär.

 • XGN-12KV birlik görnüşi AC metal ýapyk halka tory Volokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN-12KV birlik görnüşi AC metal ýapyk halka tory Volokary woltly kommutator elektrik kabineti

  XGN-12 seriýaly birlik görnüşli AC metal ýapyk halka ulgamy ýokary woltly kommutator elektrik şkafy doly izolýasiýa edilen, doly möhürlenen we tehniki taýdan berk izolýasiýa wakuum kommutator.Highhli ýokary woltly janly bölekler ajaýyp izolýasiýa öndürijiligi bilen epoksi rezin materialy bilen emele gelýär we wakuum kesiji, esasy geçiriji zynjyr, izolýasiýa goldawy we ş.m. organiki taýdan tutuşlygyna birleşdirilýär we işleýän bölümler doly izolirlenen gaty awtobus paneli bilen birleşdirilýär .Şonuň üçin tutuş kommutator daşky gurşawa täsir etmeýär we enjamyň işleýşiniň ygtybarlylygy we operatoryň howpsuzlygy üpjün edilip bilner.Önümiň doly izolýasiýa, doly möhürlemek we doly goramak ýaly artykmaçlyklary barlygy sebäpli, ýokary belentlik, ýokary temperatura, garyşyk yssy, güýçli sowuk we güýçli hapalanma bolan ýerlerde ulanmak üçin has amatlydyr.

 • YB6-11 / 15/33 / 0.4KV 50-2000KVA Amerikan prefabrik daşky transformator gutusy podstansiýasy

  YB6-11 / 15/33 / 0.4KV 50-2000KVA Amerikan prefabrik daşky transformator gutusy podstansiýasy

  YB6 seriýasy ýokary woltly dolandyryş, goramak, güýji üýtgetmek we paýlamak funksiýasy bilen Amerikanyň stil gutusy podstansiýasydyr.Adatça şäher we oba elektrik paýlaýyş ulgamynda ulanylýar.Bu önümiň ýokary woltly ýük wyklýuçateli we ýokary woltly predohranitel iki gurluşy bilen transformatoryň ýagyna oturdylýar: Transformator bilen we dürli ýagdaýda transformator bilen.

 • Volokary woltly açyk transformator gutusy podstansiýasy

  Volokary woltly açyk transformator gutusy podstansiýasy

  YBW35KV ýokary woltly açyk ykjam transformator podstansiýasy, woltly wyklýuçatel, transformator we pes woltly paýlaýyş enjamlaryny birleşdirýän önümleriň doly toplumydyr.Şäher binalarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, orta zawodlarda, magdanlarda we nebit ýataklarynda kuwwaty üýtgetmek we paýlamak enjamlary hökmünde güýçli paket, kiçi göwrümli, ykjam gurluş, ýokary ygtybarlylyk, kiçi meýdan gurnama iş wagty, gysga gurnama döwri we göterijilik aýratynlyklary bar daşky gurşawa uýgunlaşmak we daşky gurşawy owadanlamak üçin daşky görnüşini we reňkini üýtgedip biler, şäher we oba raýat güýjüni üýtgetmek we paýlaýyş stansiýalarynyň önümi we şäher toruny gurmak we täzeden gurmak üçin enjamlaryň täze toplumy.

 • Europeanewropa öndürilen açyk transformator gutusy podstansiýasy

  Europeanewropa öndürilen açyk transformator gutusy podstansiýasy

  Gysgaça syn:

  YB seriýasy Europeanewropa öndürilen açyk transformator gutusy podstansiýasy täze tehnologiýa we ösen komponentler, şeýle hem ýokary woltly awtomatlaşdyryş tehnologiýasy, ýokary woltly 12KVcan elektrik paýlanyşyny awtomatlaşdyrmak we pes woltly 0,4KV akyllylaryň islegini kanagatlandyryp biler. jemgyýetçilik emläk dolandyryşy.Merkezi wokzalda ýa-da emläk dolandyryş bölüminde ýerleşýän ýokarky monitor dört uzakdan ulgam dolandyryşy üçin ulanylyp bilner.Haçan-da birnäçe akylly guty podstansiýalary “elde” halka toruna birikdirilende we awtonom programma üpjünçiligi bilen üpjünçilik güýji awtomatiki ýerleşiş funksiýalaryny ýerine ýetirip biler.Näsazlyklary arassalamak.Ultalňyşlyk bölüminde ýük çalşygy we toruň konfigurasiýasy.Elektrik geçirijisiniň dikeldilmegi bir minutda kepillendiriler.