VS1-12 Içerki ýokary woltly vakuum zynjyry döwüji

Gysga düşündiriş:

VS1-12 seriýaly gaty möhürlenen ýapyk vakuum zynjyry döwüji, 12kV naprýa .eniýe we ýygylygy 50 Hz bolan üç fazaly güýç ulgamy üçin ýapyk ýokary woltly kommutator.Wakuum öçüriji sebäpli gorag we gözegçilik enjamy hökmünde ulanylýar.Specialörite artykmaçlyklar, bahalandyrylan tok ýa-da birnäçe gysga utgaşdyryjy toklary talap edýän ýygy-ýygydan işlemek üçin amatlydyr.

VS1-24 seriýaly gaty möhürlenen ýapyk vakuum zynjyrlary berk oturdylýar, esasan üýtgewsiz kommutator üçin ulanylýar.Zynjyr döwüjini ýeke ýa-da halka elektrik üpjünçiliginde, guty transformatorynda ýa-da dürli energiýa üpjünçiligi ulgamynda ulanyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

1. VCB-iň bu tapgyry, amatly, owadan we ykjam tertipli iş mehanizmi we VCB korpusy üçin toplumlaýyn dizaýn ulanylýar.
2. VCB-iň bu tapgyry, dürli howa sebäpli Impact-a garşy dik izolýasiýa öýüni uýgunlaşdyrdy, daşarky faktorlar sebäpli VIS-iň zeperlenmeginiň öňüni alyp biler.
3. Kesgitli görnüşli we çykarylýan görnüşdäki iki dürli gurnama bölümi, dürli kommutator üçin dürli talaplary kanagatlandyryp biler.

Daş görnüşi we gurnama ölçegleri

önüm-beýany1

Daşky gurşawyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: -5 ℃ ~ + 40 ℃ we ortaça temperatura 24 sagatda +35-den geçmeli däldir.
2. Içerde oturdyň we ulanyň.Işleýän ýer üçin deňiz derejesinden beýiklik 2000M-den geçmeli däldir.
3. Otnositel çyglylyk iň ýokary temperaturada 50% -den ýokary bolmaly däldir.Has pes temperaturada has ýokary çyglylyga rugsat berilýär.Mysal üçin90% +20.Emma temperaturanyň üýtgemegini göz öňünde tutup, orta çyglaryň tötänleýin öndürilmegi mümkin.
4. Gurnama gradienti 5-den geçmeli däldir.
5. Güýçli yrgyldy we zarba bolmazdan we elektrik böleklerini ýok etmek üçin ýeterlik bolmadyk ýerleri guruň.
6. Islendik talap, öndüriji bilen maslahatlaşyň.

Önümleriň jikme-jigi suraty

önüm-beýany2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler