ZW32-12 Daşky ýokary woltly vakuum zynjyry

Gysga düşündiriş:

ZW32-12 Açyk ýokary woltly vakuum zynjyry, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen, köp sanly maşgalanyň güýjünden peýdalanyp, täze dizaýn düşünjesini kabul edip, ulanýan sütünimizdäki akylly vakuum zynjyrynyň täze nesli. ýokary tehnologiýa diýmekdir.Önüm 10kV tarapyň wyklýuçateli we 35kV podstansiýanyň esasy transformatorynyň 10kV rozetkasy, şeýle hem paýlaýyş torunyň sütüniniň wyklýuçateli hökmünde ulanylyp bilner.Kompaniýa tarapyndan öndürilen dürli gözegçilik bölümleri bilen birleşdirilende gözegçiligi, goragy, ölçemegi we aragatnaşygy aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.Paýlaýyş torunyň awtomatlaşdyrylmagyny we miniatýurizasiýasyny amala aşyrmak üçin ileri tutulýan enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm-beýany1

Haryt gurluşynyň aýratynlyklary

1. Magnit (hemişelik magnit) mehanizmi, şonuň üçin köp bölek, ýapyş güýji ep-esli azaldy, durnukly we ygtybarly, yzygiderli hyzmat edilmez.Osingapylýan enjamyň (t1-0.3s, t2-3s, t3 -3S, berkitme) iş yzygiderliliginiň üstünlikli tamamlanandygyna göz ýetiriň.
2. Daşarky izolýasiýa materialy hökmünde import edilýän açyk epoksi, ýeňil agram, uzak ömür, gowy howa garşylygy, nebit ýok, SF6 ýok, daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär.
3. Öňdebaryjy DSP çipi, dolandyryş, gorag, ölçemek, bedende aragatnaşyk, ulgamyň ösen dizaýny, super funksiýasy bolar ýaly.
4. Enjamyň onlaýn gözegçiligini amala aşyrmak üçin toplumlaýyn datçik tehnologiýasyny kabul ediň.
5. Elektrik togtadyjynyň sinhron ýapylmagyny amala aşyrmak we işleýän aşa wolt we tok toguny netijeli basyp almak üçin sinhron ýapmak tehnologiýasyny kabul ediň.
6. Çeýe aragatnaşyk tertibi, umumy simsiz paket hyzmatyny (GPRS) goldaň, hytaý we iňlis gysga habaryny goldaň.
7. Hepdede 128 nokada çenli nusga almak we çalt FFT öwrülişigi, çyzgyny ölçemek we goramak üçin düýpli tolkundan 19-njy garmoniki tolkuna çenli ýokary tizlikli we ýokary takyk maglumatlary berýär.
8. Çalt gorag funksiýasy bilen, esasy stansiýa hyzmatdaşlygy bolmadyk ýagdaýynda paýlaýyş toruny düzüň, izolýasiýany awtomatiki usulda tamamlap we elektrik üpjünçiligini dikeldip, elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ep-esli ýokarlandyryp bilersiňiz.
9. Bir fazaly toprak ýalňyşlygynyň onlaýn hökümi we duýduryş ýa-da ýüklemek goşmaça konfigurasiýa bolmazdan amala aşyrylyp bilner
10. Temperaturany ölçemek we temperaturany düzediş tehnologiýasyny kabul etmek bilen, enjam dürli temperatura şertlerinde ýokary takyklygy gazanyp biler.
11. powerörite işlenip düzülen güýç dolandyryş moduly 2 sany kömekçi güýç giriş liniýasynyň (AC1 10V ýa-da AC220V) awtomatiki öwrülmesini üpjün edip biler, batareýany gözegçilikde saklar we batareýanyň zarýad naprýa .eniýesine, zarýad we zarýad güýjüne gözegçilik edip biler.
12. Dostlukly interfeýs, doly hytaý ekrany, gurmak aňsat.
13. Hemme poslamaýan polat önümçiligi, pos ýok, hakykatdanam tehniki hyzmat mugt.

Daş görnüşi we gurnama ölçegleri

önüm-beýany2

Önüm suratlary

önüm-beýany3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler