Pes woltly kommutatoryň izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň ýörelgesi we barlagy

Abstrakt: izolýasiýa utgaşdyrylmagy elektrik enjamlary önümleriniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly möhüm mesele we hemişe ähli tarapdan üns berilýär.Izolýasiýa utgaşdyrylyşy ilkinji gezek ýokary woltly elektrik önümlerinde ulanyldy.Hytaýda izolýasiýa ulgamy sebäpli ýüze çykan awariýa Hytaýdaky elektrik önümleriniň 50% -den 60% -ine çenli.Pes woltly kommutatorda we dolandyryş enjamlarynda izolýasiýa utgaşdyryş düşünjesiniň resmi taýdan getirilendigine bary-ýogy iki ýyl boldy.Şonuň üçin önümdäki izolýasiýa utgaşdyryş meselesini dogry çözmek we çözmek has möhüm mesele we oňa ýeterlik üns berilmelidir.

Açar sözler: pes woltly kommutatoryň izolýasiýa we izolýasiýa materiallary

0. Giriş
Pes woltly kommutator, pes woltly elektrik üpjünçilik ulgamynda elektrik energiýasyny dolandyrmak, goramak, ölçemek, öwürmek we paýlamak üçin jogapkärdir.Pes woltly wyklýuçatel önümçilik meýdançasyna, köpçülik ýerlerine, ýaşaýyş jaýlaryna we beýleki ýerlere çuňňur girip barýarka, elektrik enjamlarynyň ulanylýan ýerleriniň hemmesiniň pes woltly enjamlar bilen üpjün edilendigini aýdyp bolar.Hytaýdaky energiýa energiýasynyň takmynan 80% -i pes woltly kommutator arkaly üpjün edilýär.Pes woltly kommutatoryň ösüşi material senagatyndan, pes woltly elektrik enjamlaryndan, gaýtadan işleýän tehnologiýa we enjamlardan infrastruktura gurluşygy we adamlaryň ýaşaýyş derejesinden alynýar, şonuň üçin pes woltly kommutatoryň derejesi ykdysady güýji, ylym we tehnologiýa we ýaşaýyş derejesini görkezýär ýurt bir tarapdan.

1. izolýasiýa utgaşdyrmagyň esasy ýörelgesi
Izolýasiýa utgaşdyrylyşy, enjamyň elektrik izolýasiýa aýratynlyklarynyň enjamyň hyzmat şertlerine we daş-töweregine görä saýlanýandygyny aňladýar.Diňe enjamyň dizaýny, garaşylýan ömründe ýerine ýetirýän funksiýasynyň güýjüne esaslananda, izolýasiýa utgaşdyrylmagy amala aşyrylyp bilner.Izolýasiýa utgaşdyrmak meselesi diňe bir enjamyň daşyndan däl, eýsem enjamyň özündenem gelýär.Hemme taraplaýyn göz öňünde tutulmaly mesele.Esasy nokatlar üç bölege bölünýär: birinjiden, enjamyň ulanylyş şertleri;Ikinjisi, enjamlaryň ulanylyş gurşawy, üçünjisi izolýasiýa materiallaryny saýlamakdyr.

1.1 enjamyň ulanylyş şertleri Enjamyň ulanylyş şertleri esasan enjamyň ulanýan naprýa .eniýesine, elektrik meýdanyna we ýygylygyna degişlidir.

1.1.1 izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň we naprýa .eniýeniň arasyndaky baglanyşyk.Izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň we naprýa .eniýeniň arasyndaky baglanyşyk göz öňünde tutulanda ulgamda bolup biläýjek naprýa .eniýe, enjamlar tarapyndan emele gelýän naprýa .eniýe, üznüksiz naprýa operationeniýe işleýiş derejesi we şahsy howpsuzlyk we heläkçilik howpy göz öňünde tutulýar.

Vol Naprýatageeniýeniň we aşa woltyň, tolkun formasynyň klassifikasiýasy.

A. yzygiderli R, m, s naprýa; eniýesi bilen üznüksiz güýç ýygylygy naprýa; eniýesi;

B. wagtlaýyn artykmaç wolt, uzak wagtlap güýç ýygylygy;

C wagtlaýyn artykmaç wolt, birnäçe millisekunt ýa-da ondanam az naprýa .eniýe, adatça ýokary nemlendiriji yrgyldama ýa-da yrgyldama däl.

—— Wagtlaýyn artykmaç wolt, adatça bir taraplaýyn, iň ýokary bahasy 20 μ sTp5000 μ S aralygynda, tolkun guýrugynyň dowamlylygy T2 ≤ 20ms.

—— Çalt tolkun öňünden ýokary wolt: adatça bir tarapa, iň ýokary bahasy 0,1 μ sT120 μ s ýetýän wagtlaýyn artykmaç wolt.Tolkun guýrugynyň dowamlylygy T2 ≤ 300 μ s。

—— Tolkun tolkunynyň öňden ýokary naprýa .eniýesi: TF ≤ 0.1 μ s derejesinde iň ýokary bahasyna ýetýän wagtlaýyn artykmaç wolt.Jemi dowamlylygy 3MS, üstünde yrgyldama bar, yrgyldamanyň ýygylygy 30kHz bilen 100MHz arasynda.

D. birleşdirilen (wagtlaýyn, haýal öňe, çalt, dik) aşa wolt.

Aboveokardaky artykmaç wolt görnüşine görä, adaty naprýa .eniýe tolkun formasyny suratlandyryp bolar.

Long Uzak möhletli AC ýa-da DC naprýa .eniýesi bilen izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň arasyndaky baglanyşyk bahalandyrylan naprýa .eniýäni, izolýasiýa naprýa .eniýesini we hakyky iş naprýa .eniýesini göz öňünde tutmalydyr.Ulgamyň adaty we uzak möhletli işleýşinde bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesini we hakyky iş naprýa .eniýesini göz öňünde tutmaly.Standartyň talaplaryny ýerine ýetirmekden başga-da, Hytaýyň elektrik ulgamynyň hakyky ýagdaýyna üns bermelidiris.Häzirki wagtda Hytaýda elektrik torunyň hili ýokary däl, önümler dizaýn edilende izolýasiýa utgaşdyrylmagy üçin hakyky iş naprýa .eniýesi has möhümdir.

Trans Wagtlaýyn artykmaç wolt bilen izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň arasyndaky baglanyşyk, elektrik ulgamynda gözegçilik edilýän aşa naprýa .eniýeniň ýagdaýy bilen baglanyşykly.Ulgamda we enjamlarda aşa woltyň köp görnüşi bar.Artykmaç woltyň täsirine hemmetaraplaýyn garamaly.Pes woltly güýç ulgamynda aşa üýtgeýän wolta dürli üýtgeýän faktorlar täsir edip biler.Şonuň üçin ulgamdaky artykmaç wolt ýüze çykma ähtimallygy düşünjesini görkezýän statistiki usul bilen bahalandyrylýar we gorag gözegçiliginiň zerurlygy ýa-da ýokdugyny ähtimallyk statistikasy usuly bilen kesgitläp bolýar.

1.1.2 enjamlaryň aşa woltly kategoriýasy, enjamy ulanmagyň şertleri bilen talap edilýän uzak möhletli üznüksiz naprýa operationeniýe iş derejesine laýyklykda pes woltly tok elektrik üpjünçiligi enjamlarynyň aşa woltly kategoriýasyndan göni IV klasa bölüner.Artykmaç wolt IV kategoriýanyň enjamlary, paýlaýjy enjamyň elektrik üpjünçiliginiň ahyrynda ulanylýan enjam, meselem, öňki etapdaky ammetr we häzirki gorag enjamlary.Artykmaç wolt III synp enjamlary paýlaýyş enjamyna gurnamak meselesidir we enjamyň howpsuzlygy we ulanylyşy paýlaýyş enjamyndaky kommutator ýaly aýratyn talaplara laýyk gelmelidir.Artykmaç woltly II synpyň enjamlary, öýde ulanmak üçin ýük we şuňa meňzeş maksatlar ýaly paýlaýyş enjamy bilen işleýän energiýa sarp ediji enjamdyr.Artykmaç woltly I synpyň enjamlary, aşa woltly goragly elektron zynjyr ýaly wagtlaýyn aşa wolty gaty pes derejä çenli çäklendirýän enjamlara birikdirildi.Pes woltly tor bilen gönüden-göni üpjün edilmeýän enjamlar üçin iň ýokary naprýa .eniýe we ulgam enjamlarynda bolup biläýjek dürli ýagdaýlaryň çynlakaý utgaşmasy göz öňünde tutulmalydyr.

| <12>>

Elektrik meýdany birmeňzeş elektrik meýdanyna we birmeňzeş däl elektrik meýdanyna bölünýär.Pes woltly wyklýuçatelde, adatça birmeňzeş bolmadyk elektrik meýdanynda hasaplanýar.Encyygylyk meselesi henizem seredilýär.Adatça pes ýygylyk izolýasiýa utgaşdyrylyşyna az täsir edýär, ýöne ýokary ýygylyk henizem izolýasiýa materiallaryna täsir edýär.

1.2 izolýasiýa utgaşdyrylyşy we daşky gurşaw şertleri bilen baglanyşykly enjamlaryň makro gurşawy izolýasiýa koordinasiýasyna täsir edýär.Häzirki amaly ulanyşyň we ülňüleriň talaplaryndan howa basyşynyň üýtgemegi diňe beýiklik sebäpli ýüze çykýan howa basyşynyň üýtgemegini göz öňünde tutýar.Gündelik howa basyşynyň üýtgemegi hasaba alynmady, temperatura we çyglylyk faktorlary hem hasaba alynmady.Şeýle-de bolsa, has takyk talaplar bar bolsa, howa basyşy ülňüleriň talaplaryna laýyklykda üýtgediler, Bu faktorlar hem göz öňünde tutulmalydyr.Mikro gurşawdan makro gurşawy mikro gurşawy kesgitleýär, ýöne mikro gurşaw makro gurşaw enjamlaryndan has gowy ýa-da erbet bolup biler.Dürli gorag derejeleri, ýyladyş, howa çalşygy we gabygyň tozany mikro gurşawa täsir edip biler.Mikro gurşaw, önümleriň dizaýny üçin esas berýän degişli ülňülerde anyk düzgünlere eýedir.

1.3 izolýasiýa utgaşdyrylyşy we izolýasiýa materiallary meselesi gaty çylşyrymly.Ol gazdan tapawutlanýar we izolýasiýa serişdesidir, zeper ýetensoň dikeldip bolmaýar.Hatda tötänleýin artykmaç wolt hadysasy hem hemişelik zeper ýetirip biler.Uzak möhletleýin ulanylanda, izolýasiýa materiallary akym hadysalary ýaly dürli ýagdaýlara duçar bolar, izolýasiýa materialynyň özi termiki stres, temperatura, mehaniki täsir we başgalar ýaly uzak wagtlap toplanan dürli faktorlar sebäpli garramagy çaltlaşdyrar. stres edýär.Izolýasiýa materiallary üçin, görnüşleriň dürlüligi sebäpli, görkezijiler köp bolsa-da, izolýasiýa materiallarynyň aýratynlyklary birmeňzeş däl.Bu izolýasiýa materiallaryny saýlamakda we ulanmakda käbir kynçylyklar döredýär, izolýasiýa materiallarynyň ýylylyk stresleri, mehaniki aýratynlyklary, bölekleýin zyňylmagy we ş.m. ýaly beýleki aýratynlyklarynyň häzirki wagtda göz öňünde tutulmaýandygynyň sebäbi.

2. izolýasiýa utgaşdyrylyşyny barlamak
Häzirki wagtda izolýasiýa utgaşdyrylyşyny barlamak üçin iň amatly usul impuls dielektrik synagyndan peýdalanmakdyr we dürli enjamlar üçin dürli bahalandyrylan impuls naprýa .eniýe bahalary saýlanyp bilner.

2.1 enjamyň izolýasiýa gabat gelýän impuls naprýa .eniýesi, impuls naprýa testeniýe synagy μ S tolkun görnüşi boýunça 1,2 / 50.

Impuls synag güýji üpjünçiliginiň impuls generatorynyň çykyş impedansy, umuman, 500-den ýokary bolmaly rated rated Bahalandyrylan impuls naprýa .eniýesiniň bahasy, ulanylyş ýagdaýyna, aşa wolt kategoriýasyna we enjamyň uzak möhletleýin ulanyş naprýa .eniýesine görä kesgitlener we şoňa görä düzediler; degişli belentlige.Häzirki wagtda pes woltly kommutatorda käbir synag şertleri ulanylýar.Çyglylyk we temperatura barada takyk şert ýok bolsa, doly kommutator üçin standartyň çäginde bolmaly.Enjamlary ulanýan gurşaw, kommutator toplumynyň ulanylýan çäginden daşda bolsa, düzedilen hasap edilmeli.Howanyň basyşy bilen temperaturanyň arasyndaky baglanyşyk aşakdaky ýaly:

K = P / 101.3 × 293 (Δ T + 293)

K - howa basyşynyň we temperaturanyň düzediş parametrleri

Δ T - hakyky (Laboratoriýa) temperatura bilen T = 20 between arasyndaky temperatura tapawudy

P - hakyky basyş kPa

2.2 pes woltly wyklýuçatel üçin, AC ýa-da DC synagy alternatiw impuls naprýa .eniýesiniň dielektrik synagy üçin impuls naprýa testeniýesini barlamak üçin ulanylyp bilner, ýöne bu synag usuly impuls naprýa testeniýesinden has agyr we öndüriji bilen ylalaşmaly.

Synagyň dowamlylygy aragatnaşyk ýagdaýynda 3 sikl.

DC synagy, her faza (polo positiveitel we otrisatel) degişlilikde üç gezek naprýa .eniýe ulanylýar, her gezek dowamlylygy 10ms.

Hytaýyň häzirki ýagdaýynda, ýokary we pes woltly elektrik önümlerinde enjamlaryň izolýasiýa utgaşdyrylmagy henizem uly mesele bolup durýar.Pes woltly kommutatorda we dolandyryş enjamlarynda izolýasiýa utgaşdyryş düşünjesiniň resmi taýdan girizilmegi sebäpli, bary-ýogy iki ýyla golaý wagt gerek.Şonuň üçin önümdäki izolýasiýa utgaşdyryş meselesini çözmek we çözmek has möhüm mesele.

Salgylanma:

[1] Iec439-1 pes woltly kommutator we dolandyryş enjamlary - I bölüm: synag görnüşi we bölek görnüşli synag doly enjamlary.

Iec890 pes woltly kommutatoryň we dolandyryş enjamlarynyň temperaturanyň ýokarlanmagyny ekstrapolasiýa usuly bilen käbir görnüşli synag toplumlary arkaly barlaň.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral