Pes woltly kommutatoryň izolýasiýa utgaşdyrylmagy

Abstrakt: 1987-nji ýylda, pes woltly wyklýuçatel we gözegçilikde izolýasiýa utgaşdyrylyşyny resmi taýdan girizen Halkara Elektrotehniki Komissiýasynyň (IEC) 17D kiçi tehniki komiteti tarapyndan “1-nji goşundydan iec439-a çenli izolýasiýa utgaşdyrylmagynyň talaplary” atly tehniki resminama taýýarlandy. enjamlar.Hytaýyň häzirki ýagdaýynda, ýokary we pes woltly elektrik önümlerinde enjamlaryň izolýasiýa utgaşdyrylmagy henizem uly mesele bolup durýar.Pes woltly kommutatorda we dolandyryş enjamlarynda izolýasiýa utgaşdyryş düşünjesiniň resmi taýdan girizilmegi sebäpli, bary-ýogy iki ýyla golaý wagt gerek.Şonuň üçin önümdäki izolýasiýa utgaşdyryş meselesini çözmek we çözmek has möhüm mesele.

Açar sözler: Pes woltly kommutator üçin izolýasiýa we izolýasiýa materiallary
Izolýasiýa utgaşdyrylmagy elektrik enjamlary önümleriniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly möhüm mesele bolup, hemişe ähli tarapdan üns berilýär.Izolýasiýa utgaşdyrylyşy ilkinji gezek ýokary woltly elektrik önümlerinde ulanyldy.1987-nji ýylda pes elektrotehniki kommutator we gözegçilik enjamlaryna izolýasiýa utgaşdyrylyşyny resmi taýdan girizen Halkara Elektrotehniki Komissiýasynyň (IEC) 17D kiçi tehniki komiteti tarapyndan “1-nji goşundydan iec439-a çenli izolýasiýa utgaşdyrylmagynyň talaplary” atly tehniki resminama taýýarlandy.Oururdumyzyň hakyky ýagdaýy barada aýdylanda bolsa, ýokary we pes woltly elektrik önümlerinde enjamlaryň izolýasiýa utgaşdyrylmagy henizem uly mesele bolup durýar.Statistika, izolýasiýa ulgamy sebäpli ýüze çykan heläkçiligiň Hytaýdaky elektrik önümleriniň 50% - 60% -ini tutýandygyny görkezýär.Mundan başga-da, pes woltly kommutatorda we dolandyryş enjamlarynda izolýasiýa utgaşdyryş düşünjesiniň resmi taýdan getirilendigine bary-ýogy iki ýyl boldy.Şonuň üçin önümdäki izolýasiýa utgaşdyryş meselesini çözmek we çözmek has möhüm mesele.

2. izolýasiýa utgaşdyrmagyň esasy ýörelgesi
Izolýasiýa utgaşdyrylyşy, enjamyň elektrik izolýasiýa aýratynlyklarynyň enjamyň hyzmat şertlerine we daş-töweregine görä saýlanýandygyny aňladýar.Diňe enjamyň dizaýny, garaşylýan ömründe ýerine ýetirýän funksiýasynyň güýjüne esaslananda, izolýasiýa utgaşdyrylmagy amala aşyrylyp bilner.Izolýasiýa utgaşdyrmak meselesi diňe bir enjamyň daşyndan däl, eýsem enjamyň özündenem gelýär.Hemme taraplaýyn göz öňünde tutulmaly mesele.Esasy nokatlar üç bölege bölünýär: birinjiden, enjamyň ulanylyş şertleri;Ikinjisi, enjamlaryň ulanylyş gurşawy, üçünjisi izolýasiýa materiallaryny saýlamakdyr.

(1) Enjamlaryň şertleri
Enjamlaryň ulanylyş şertleri esasan enjamyň ulanýan naprýa .eniýesine, elektrik meýdanyna we ýygylygyna degişlidir.
1. izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň we naprýa .eniýeniň arasyndaky baglanyşyk.Izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň we naprýa .eniýeniň arasyndaky baglanyşyk göz öňünde tutulanda ulgamda bolup biläýjek naprýa .eniýe, enjamlar tarapyndan emele gelýän naprýa .eniýe, üznüksiz naprýa operationeniýe işleýiş derejesi we şahsy howpsuzlyk we heläkçilik howpy göz öňünde tutulýar.

1. Naprýatageeniýe we aşa wolt, tolkun formasy.
a) Üznüksiz R, m, s naprýa .eniýe bilen üznüksiz güýç ýygylygy naprýa .eniýesi
b) Wagtlaýyn artykmaç wolt, uzak wagtlap güýç ýygylygy
ç) Wagtlaýyn artykmaç wolt, birnäçe millisekunt ýa-da ondanam az naprýa .eniýe, adatça ýokary nemlendiriji yrgyldamalar ýa-da yrgyldamalar.
—— Wagtlaýyn artykmaç wolt, adatça bir taraplaýyn, iň ýokary bahasy 20 μ s
—— Çalt tolkun öňünden ýokary wolt: Geçiş artykmaç wolt, adatça bir ugurda, iň ýokary bahasy 0,1 μ s bolýar
—— Tolkun tolkunynyň öňden ýokary naprýa .eniýesi: TF ≤ 0.1 μ s derejesinde iň ýokary bahasyna ýetýän wagtlaýyn artykmaç wolt.Jemi dowamlylygy 3MS-den az, superpozisiýa yrgyldamasy bar we yrgyldamanyň ýygylygy 30kHz d) Kombinirlenen (wagtlaýyn, haýal öňe, çalt, dik) aşa wolt.

Aboveokardaky artykmaç wolt görnüşine görä, adaty naprýa .eniýe tolkun formasyny suratlandyryp bolar.
2. Uzak möhletli AC ýa-da DC naprýa .eniýesi bilen izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň arasyndaky baglanyşyk bahalandyrylan naprýa .eniýe, bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi we hakyky iş naprýa .eniýesi hasaplanýar.Ulgamyň adaty we uzak möhletli işleýşinde bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesini we hakyky iş naprýa .eniýesini göz öňünde tutmaly.Standartyň talaplaryny ýerine ýetirmekden başga-da, Hytaýyň elektrik ulgamynyň hakyky ýagdaýyna has köp üns bermelidiris.Häzirki wagtda Hytaýda elektrik torunyň hili ýokary däl, önümler dizaýn edilende izolýasiýa utgaşdyrylmagy üçin hakyky iş naprýa .eniýesi has möhümdir.
Wagtlaýyn artykmaç wolt bilen izolýasiýa utgaşdyrylyşynyň arasyndaky baglanyşyk, elektrik ulgamynda dolandyrylýan aşa naprýa .eniýeniň ýagdaýy bilen baglanyşykly.Ulgamda we enjamlarda aşa woltyň köp görnüşi bar.Artykmaç woltyň täsirine hemmetaraplaýyn garamaly.Pes woltly güýç ulgamynda aşa üýtgeýän wolta dürli üýtgeýän faktorlar täsir edip biler.Şonuň üçin ulgamdaky artykmaç wolt ýüze çykma ähtimallygy düşünjesini görkezýän statistiki usul bilen bahalandyrylýar we gorag gözegçiliginiň zerurlygy ýa-da ýokdugyny ähtimallyk statistikasy usuly bilen kesgitläp bolýar.

2. Enjamlaryň artykmaç wolt kategoriýasy
Enjamlaryň şertlerine görä, zerur bolan uzak möhletli üznüksiz naprýa operationeniýe derejesi pes woltly setiň elektrik üpjünçilik enjamlarynyň aşa wolt kategoriýasy boýunça gönüden-göni IV klasa bölüner.Artykmaç wolt IV kategoriýanyň enjamlary, paýlaýjy enjamyň elektrik üpjünçiliginiň ahyrynda ulanylýan enjam, meselem, öňki etapdaky ammetr we häzirki gorag enjamlary.III synpdan ýokary woltly enjamlar paýlaýyş enjamyna gurnamak meselesidir we enjamyň howpsuzlygy we ulanylyşy paýlaýyş enjamyndaky kommutator ýaly aýratyn talaplara laýyk gelmelidir.Artykmaç woltly II synpyň enjamlary, öýde ulanmak üçin ýük we şuňa meňzeş maksatlar ýaly paýlaýyş enjamy bilen işleýän energiýa sarp ediji enjamdyr.Artykmaç woltly I synpyň enjamlary, aşa woltly goragly elektron zynjyr ýaly wagtlaýyn aşa wolty gaty pes derejä çenli çäklendirýän enjamlara birikdirildi.Pes woltly tor bilen gönüden-göni üpjün edilmeýän enjamlar üçin iň ýokary naprýa .eniýe we ulgam enjamlarynda bolup biläýjek dürli ýagdaýlaryň çynlakaý utgaşmasy göz öňünde tutulmalydyr.
Haçan-da enjam has ýokary derejeli wolt kategoriýasy ýagdaýynda işlemeli bolsa we enjamyň özi aşa wolt kategoriýasyna ýeterlik derejede rugsat bermese, ýerdäki aşa wolt derejesini azaltmak üçin çäreler görülýär we aşakdaky usullar ulanylyp bilner.
a) Naprýatageeniýäni goramak üçin enjam
b) izolirlenen sargyly transformatorlar
ç) wolt energiýasyndan geçýän paýlanan tolkun bilen köp şahaly zynjyr paýlaýyş ulgamy
d) artykmaç wolt energiýasyny siňdirmäge ukyply
e) Artykmaç woltly energiýany siňdirmäge ukyply nemlendiriji enjam

3. Elektrik meýdany we ýygylygy
Elektrik meýdany birmeňzeş elektrik meýdanyna we birmeňzeş däl elektrik meýdanyna bölünýär.Pes woltly wyklýuçatelde, adatça birmeňzeş bolmadyk elektrik meýdanynda hasaplanýar.Encyygylyk meselesi henizem seredilýär.Adatça pes ýygylyk izolýasiýa utgaşdyrylyşyna az täsir edýär, ýöne ýokary ýygylyk henizem izolýasiýa materiallaryna täsir edýär.
(2) izolýasiýa utgaşdyrylmagy bilen daşky gurşaw şertleriniň arasyndaky baglanyşyk
Enjamyň ýerleşýän makro gurşawy izolýasiýa koordinasiýasyna täsir edýär.Häzirki amaly ulanyşyň we ülňüleriň talaplaryndan howa basyşynyň üýtgemegi diňe beýiklik sebäpli ýüze çykýan howa basyşynyň üýtgemegini göz öňünde tutýar.Gündelik howa basyşynyň üýtgemegi hasaba alynmady, temperatura we çyglylyk faktorlary hem hasaba alynmady.Şeýle-de bolsa, has takyk talaplar bar bolsa, bu faktorlary göz öňünde tutmalydyr.Mikro gurşawdan makro gurşawy mikro gurşawy kesgitleýär, ýöne mikro gurşaw makro gurşaw enjamlaryndan has gowy ýa-da erbet bolup biler.Dürli gorag derejeleri, ýyladyş, howa çalşygy we gabygyň tozany mikro gurşawa täsir edip biler.Mikro gurşawyň degişli ülňülerde anyk düzgünleri bar.Önümiň dizaýny üçin esas berýän 1-nji tablisa serediň.
(3) izolýasiýa utgaşdyrylyşy we izolýasiýa materiallary
Izolýasiýa materialy meselesi gaty çylşyrymly, gazdan tapawutlanýar, izolýasiýa serişdesidir, zeper ýetensoň dikeldip bolmaýar.Hatda tötänleýin artykmaç wolt hadysasy hem hemişelik zeper ýetirip biler.Uzak möhletleýin ulanylanda, izolýasiýa materiallary akym hadysalary we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlara duçar bolar we izolýasiýa materialynyň özi uzak wagtlap toplanan dürli faktorlar sebäpli ýüze çykýar, termiki stres Temperatura, mehaniki täsir we beýleki stresler çaltlaşar garramak prosesi.Izolýasiýa materiallary üçin, görnüşleriň dürlüligi sebäpli, görkezijiler köp bolsa-da, izolýasiýa materiallarynyň aýratynlyklary birmeňzeş däl.Bu izolýasiýa materiallaryny saýlamakda we ulanmakda käbir kynçylyklar döredýär, izolýasiýa materiallarynyň ýylylyk stresleri, mehaniki aýratynlyklary, bölekleýin zyňylmagy we ş.m. ýaly beýleki aýratynlyklarynyň häzirki wagtda göz öňünde tutulmaýandygynyň sebäbi.Aboveokardaky stresiň izolýasiýa materiallaryna täsiri IEC neşirlerinde ara alnyp maslahatlaşyldy, amaly taýdan hil taýdan rol oýnap biler, ýöne mukdar taýdan görkezme bermek entek mümkin däl.Häzirki wagtda izolýasiýa materiallary üçin mukdar görkeziji hökmünde ulanylýan pes woltly elektrik önümleri köp, üç topara we dört görnüşe bölünip bilýän syzmak belgisiniň indeksiniň CTI bahasy we syzma belgisi PTI garşylygy.Syzdyryjy bellik görkezijisi, suw bilen hapalanan suwuklygy izolýasiýa materialynyň üstüne taşlap, syzmak yzyny döretmek üçin ulanylýar.San taýdan deňeşdirme berilýär.
Bu belli bir mukdar görkezijisi önümiň dizaýnyna ulanyldy.

3. izolýasiýa utgaşdyrylyşyny barlamak
Häzirki wagtda izolýasiýa utgaşdyrylyşyny barlamak üçin iň amatly usul impuls dielektrik synagyndan peýdalanmakdyr we dürli enjamlar üçin dürli bahalandyrylan impuls naprýa .eniýe bahalary saýlanyp bilner.
1. Bahalandyrylan impuls naprýa testeniýe synagy bilen enjamlaryň izolýasiýa koordinasiýasyny barlaň
Bahalandyrylan impuls naprýa .eniýesiniň 1.2 / 50 tolkun görnüşi.
Impuls synag güýji üpjünçiliginiň impuls generatorynyň çykyş impedansy, umuman, 500-den ýokary bolmaly rated rated Bahalandyrylan impuls naprýa .eniýesiniň bahasy, ulanylyş ýagdaýyna, aşa wolt kategoriýasyna we enjamyň uzak möhletleýin ulanyş naprýa .eniýesine görä kesgitlener we şoňa görä düzediler; degişli belentlige.Häzirki wagtda pes woltly kommutatorda käbir synag şertleri ulanylýar.Çyglylyk we temperatura barada takyk şert ýok bolsa, doly kommutator üçin standartyň çäginde bolmaly.Enjamlary ulanýan gurşaw, kommutator toplumynyň ulanylýan çäginden daşda bolsa, düzedilen hasap edilmeli.Howanyň basyşy bilen temperaturanyň arasyndaky baglanyşyk aşakdaky ýaly:
K = P / 101.3 × 293 (Δ T + 293)
K - howa basyşynyň we temperaturanyň düzediş parametrleri
Δ T - hakyky (Laboratoriýa) temperatura bilen T = 20 between arasyndaky temperatura tapawudy
P - hakyky basyş kPa
2. Alternatiw impuls naprýa .eniýesiniň dielektrik synagy
Pes woltly wyklýuçatel üçin impuls naprýa .eniýesiniň synagynyň ýerine AC ýa-da DC synagy ulanylyp bilner, ýöne bu synag usuly impuls naprýa testeniýesinden has agyr we öndüriji bilen ylalaşmaly.
Synagyň dowamlylygy aragatnaşyk ýagdaýynda 3 sikl.
DC synagy, her faza (polo positiveitel we otrisatel) degişlilikde üç gezek naprýa .eniýe ulanylýar, her gezek dowamlylygy 10ms.
1. Adaty artykmaç wolt kesgitlemek.
2. Naprýatageeniýe çydamlylygyny kesgitlemek bilen utgaşyň.
3. Bahalandyrylan izolýasiýa derejesini kesgitlemek.
4. izolýasiýa utgaşdyrmagyň umumy tertibi.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral