Adanyň “güýçlendiriji” gurmak üçin kabel şahasy guty kabel kesiş massasy

Ningbo etrabynyň Beilun etrabyny we Meýşan adasyny birleşdirýän haç deňiz köprüsiniň aşagynda köpriniň ugrunda alty sany “elektrik kümüş ýylan” aýlanýar we Meişan adasynyň port sebtine tarap “öňe” hereket edýär.Iýun aýynda 110 kW we 7 familiýaly geçiriş we özgertme taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen deňizden geçýän elektrik kanaly porta üznüksiz elektrik üpjünçiligini iberer.

2008-nji ýylda Döwlet Geňeşi, Şanhaý shangşan, Týanjin Dongjiang, Daýaowan we Haanganpu, Hainan şäherlerinden soň Hytaýda bäşinji baglanyşyk porty bolan Ningbo Meishan baglanyşyk portunyň döredilmegini tassyklady.Şol ýylda Ningbo şäher komiteti we şäher häkimligi Meişan adasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak barada karar berdiler.

2009-njy ýylyň sentýabr aýynda adada “Meýşan” tizligi diýlip atlandyrylýan dürli taslamalaryň gurluşygy doly açyldy, 400 muňdan gowrak ammar ýerini ýygnamak başlandy we 10-dan gowrak infrastruktura taslamasynyň gurluşygy başlandy.Adadaky ýeke-täk 35 kW Meýşan podstansiýasy ýetmezçilik edýär, şonuň üçin elektrik energiýasyny gurmak gyssagly.Şonuň üçin Ningbo elektrik energiýasy býurosy ýörite işler ýörelgesine eýerýär we portuň uzak möhletleýin ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Meýşan adasy üçin ýörite ýörite gurluşyk meýilnamasyny durmuşa geçirýär.

Beden boýunça “elektrik tizlendiriji” adasyny guruň

Powerörite güýç gurluşygy, tehniki-ykdysady esaslandyryşdan, dizaýndan başlap gurluşygyň her bir baglanyşygynyň port sebitiniň gurluşyk we ösüş zerurlyklaryna ýakyn boljakdygyny we has giňişleýin, has jikme-jik we has ünsli gurluşyk we hyzmaty aňladýandygyny aňladýar.2013-nji ýylyň başynda, 5 ýyl töweregi tagalladan soň, 110 kW we 7 familiýaly geçiriş we özgertme taslamasy gurluşyk tapgyryna gadam basdy.Şeýle ýokary tizlikli ösüş adasy bilen ýüzbe-ýüz bolmak, daşky gurşawy goramak we serişdeleri tygşytlamak Ningbo elektrik energiýasy býurosynyň ajaýyp işine öwrüldi.

"Meýşan adasynyň port sebitiniň uzak möhletleýin ösüşini göz öňünde tutsak, bu sebitdäki ýerüsti çyzyklar" özgerişlere "çenli dowam edýär.Taslamanyň dizaýn müdiri tanyşdyrdy.Portuň uzak möhletleýin ösüşi nukdaýnazaryndan, adaty ýerüsti liniýalar hökmany suratda Meýşan köprüsi portalynyň landşaftyna we sebitiň geljekdäki ösüşine we gurluşygyna täsir eder.

Şonuň üçin Ningbo elektrik energiýasy býurosy öňünden meýilleşdirýär, bir tarapdan, ösüş meýdanyndaky ýerüsti çyzyklary ýere öwürýär;Bir tarapdan, 1000 mm2 bölegi bolan 110kV kabel, deňiz deňziniň düýbüni tutmak üçin, Meýşan adasynyň “sebit hilini” tehniki taýdan ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

"Adanyň ösüşini utgaşdyrmak we port meýdançasynyň ýük aýratynlyklaryny birleşdirmek üçin port meýdançasynyň paýlaýyş ulgamynyň naprýa leveleniýe derejesini 20 kW diýip saýlaýarys."Taslamanyň dizaýn müdiri, Meýşan adasyndaky ýedinji familiýany geçirmek we özgertmek boýunça elektrik paýlaýyş stansiýasynyň taslamasynyň gurulýandygyny aýtdy.

Ozal ada baýlyklaryny tygşytlamak we iň gowy elektrik üpjünçiliginiň hiline ýetmek üçin Ningbo elektrik energiýasy býurosy tehniki güýçleri mobilizledi, gözlegleriň gerimini giňeltdi we gözleg işlerini artdyrdy we Meýşan adasynyň “uzak gündogar-günbatar,” aýratynlyklary bilen doly utgaşdy. dar demirgazyk we günorta ”atly Meýşan adasynda 20 kW akylly paýlaýyş toruny gurmagy we adada meýilleşdirilýän 110 kW podstansiýasyny 3-den 2-e çenli azaltmagy teklip etdi, marşrut kanalynyň çeşmeleri we ýer baýlyklary iň ýokary derejede tygşytlanýar.

“Energiýa arteriýasyny” deňziň aňyrsyndaky port meýdançasyna salmak

Aprel aýynda 220kV Sianxiang ganao liniýasyndan 110 kW-a çenli we 7 familiýaly transformator geçiriji liniýa taslamasy taslamanyň iň möhüm deňiz kabelini goýmak tapgyryna girdi.1,1 km bu gysga aralyk, Ningbo şäherinde üç sany 110 kW üç sany kabeli amala aşyrdy: 1000m2 bölümi bolan kabel ilkinji gezek amala aşyrylýar, kabel gurluşygy ilkinji gezek deňiz köprüsi bilen amala aşyrylýar, we kabeli giňeltmek bilelikdäki enjam köpriniň giňeliş birleşmesine laýyklykda ilkinji gezek guruldy.In Engineeringenerçilik gurluşygy başyndan bäri dürli kynçylyklar we kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolupdy.

Meýşan adasy köprüsiniň iki gapdalynda çalt zolaklar bar.Köpriniň ortasynda kabel goýulýan ýer gaty dar.Agramy 5 tonna bolan her bir kabeli giňeltmek enjamy, “Doganlar, ilki söküň, soň bolsa ýygnaň."Kabel toparynyň ýolbaşçysy, Suan, eli bilen gygyrdy we 20-den gowrak eli bilen bölekleri götermek we herekete getirmek üçin bir kabeli giňeltmek enjamyny derrew sökdi.

Kran, egin, birnäçe gezek aşak, bu sowuk möwsüminde hemmeler derledi.Bölekler bellenilen ýere geçirilenden soň, arka tarapdaky gurluşyklara täsir etmezlik üçin gurluşyk toparynyň agzalary 5 gün bäri dar ýerde “pişik” boldular.Gurluşyk bloklary ýaly, giňeltmek enjamlarynyň hemmesini üns bilen ýygnaň.

Enjam meselesi çözüldi we täze kynçylyklar ýüze çykýar.12-nji aprelde Meýşan adasy köprüsiniň aw şemalynda kabel düzediji ýaňy saklandy, siz we birnäçe gurluşyk işgärleri gurluşyk meýilnamasyny täzeden ara alyp maslahatlaşdyk.Öňki iş tejribesine görä, kabeliň egilmegi düzedijiler arasyndaky otnositel pozisiýalaryň tapawudyny ulanyp amala aşyrylyp bilner.Şeýle-de bolsa, meýdan synagyndan soň, düzedijiniň agyr we effekt gazanmak üçin haýaldygy anyklandy.Her gün diňe 100 metr gurup bolýar.Köpriniň üstünde ýylan görnüşinde goýuljak kabel 6000 metr bolup, tamamlanmagy üçin 60 gün gerek bolar.Taslama iýun aýynda ulanylmaga berilse näme etmeli?

"Kabeliň gysga wagtda tamamlanmagynyň ýoluny tapmak möhümdir."Güýçli deňiz şemalynda hemmeler Yeňiň berk sesini eşitdiler.On sagat, alty çözgüt, onlarça synag we ahyrsoňy, el blokuny kabel ortopediki gural hökmünde ulanmagyň gurluşyk shemasy tassyklandy.

"Bir, iki, üç, tur!"10 goşa ýaşyl gapyrga eli zynjyryň blokuny kabeliň diametri boýunça berkidýär we 9 tonna kabeli gysmak üçin elinden gelenini edýär.Alty sany kümüş “äpet ýylan” kem-kemden ýüze çykdy we ýönekeý we täsirli gurluşyk hem gurluşyk möhletini 10 güne gysgaltdy.

“Meýşan adasy birnäçe ýyldan soň ösümliksiz, duzsyz we duzly ýerlerden günorta-gündogar kenar ýakasyndaky täze“ äpet gämä ”öwrüldi, esasy zat aşaky etrap Beilun etrabyna güýçli goldaw.


Iş wagty: 20-2023-nji fewral